• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

13 August 2020, 14:35:17

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
11198 Posts

Шишман
2980 Posts

Лина
523 Posts

Panzerfaust
507 Posts

Long time ago
503 Posts

Theme Select

thumbnail
Members
  • Total Members: 94
  • Latest: KalinaN
Stats
  • Total Posts: 16651
  • Total Topics: 1277
  • Online Today: 44
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 0
Guests: 16
Total: 16

Фестивали на античното наследство

Started by Hatshepsut, 09 September 2018, 06:07:11

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Hatshepsut

Тази информация е от 2014г.

Десет легионери се вляха клуба за възстановки ,,Абритус"


В неделя разградчани ще видят промоционалната атракция – военен сбор в лагера на император Траян Деций, свързана с финала на проекта ,,Абритус – мистика и реалност"

Със специален ритуал в клуба за възстановки ,,Абритус" бяха приети десет млади легионери, които са част от кохортата на 11-ти Клавдиев легион. Това стана пред Регионалния исторически музей в Разград в понеделник вечерта, където се бяха събрали членовете на клуба за възстановки. Всички посрещнаха според римската традиция легионерската част. Новите участници в клуба бяха представени от Цветана Бенонова, директор на Дирекция ,,Култура, спорт и туризъм" в Община Разград.

Легионерите са спортисти от клуб ,,Гладиатор" в Разград и са известни със своите спортни успехи. Като членове на клуба те вече ще участват в различни възстановки в археологическия резерват ,,Абритус" и на други места в страната и извън нея. Цветана Бенонова изрази надежда, че младите легионери ще постигнат забележителни успехи и в клуба за възстановки и ще бъдат организирана и дисциплинирана бойна единица. Те влизат в едно международно легионерско движение, в което членуват хора, които са избрали историята за свое хоби и в частност римската история, каза Бенонова.
Легионерите, облечени в специално облекло, бяха приветствани от император Траян Деций и от жриците в клуба. Сред римските стени прозвучаха думите на императора от далечните времена: ,,Защитавайте смело границите на Рим, крепостта и гражданите на Абритус! Ако искаш мир, готви се за война! Ако живееш в Рим, живей като римлянин! Аве, Абритус!" и др.
Церемонията включваше различни моменти, сред които отпиване на вино, предоставено от жриците. Лично от римския император Траян Деций легионерите получиха и първата си римска заплата - реплика на римска монета от времето на императора.
След церемонията по посрещането на легионерите членовете на клуба за възстановки ,,Абритус" се разходиха сред археологическите разкопки и до вила Урбана.
В клуба, който се състои от 25 души, има граждани, аристократи и плебеи и звено весталки, предстои да бъде създадена и тракийска бойна част. Той съществува от три години и отначало е започнал дйността си с 6 души, но постепенно се развива. Цветана Бенонова каза, че това е проект, който се финансира и подкрепя от общината с цел развитие основно на събитийния туризъм.


Само след няколко дни – в неделя, клубът ще участва в промоционалната атракция - военен сбор в лагера на Траян Деций, свързана с приключването на проекта ,,Абритус – мистика и реалност". Това ще стане във военния лагер близо до музея. На 26 октомври тук още от обяд започва подготовката за военния сбор и събитията ще продължат до вечерта. В сбора ще участват повече от 50 легионери от 4 клуба за възстановки. Ще бъдат представени декори на римски и варварски лагери, палатките им, въоръжението на войниците, както и различни видове облекло – на легионери, цивилни, на сенатори, на варварски бойци, готи, гладиатори. Ще има военно обучение на млади бойци. Посетителите ще могат да видят бита на римляните и готите – занаяти, грънчарство, ковачи, дърводелци, ще опитат от римската кухня рибена чорба, както и греяно вино с мед и канела. Ще има дори и пазар на роби. Ще бъде показана битка между римляни и готи. Разградчани ще могат да видят тази атракция и да се потопят в римската история.

Вечерта ще стартират специализираните турове за медии и туроператори. Галена Радославова от Историческия музей ще направи презентации пред тях за обновения резерват и за новите туристически маршрути и разкопки. Вечерта на официално тържество във вила Урбана ще бъде представен обектът, предвидено е тържествено откриване. Ще бъде показана възстановка на римска сватба. Церемонията ще завърши с огнено шоу на Градския мажоретен състав към Центъра за работа с деца.
Това, което ще бъде показано сега, може да се нарече подготовка за събитието догодина в Разград – историческия фестивал ,,Абритус", който ще бъде организиран в края на месец юни.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=808601052531986&id=693853004006792


Много кратко представяне на структурата на легиона и функциите които изпълняват отделните му съставни подразделения по време на участието на Сдружение за исторически реконструкции - Скития Минор в Община Гърмен.


Кратко представяне на структурата на легиона

Hatshepsut

Тази информация е от 2015г.

"Традиция" ще прави средновековно селище на занаятите на Царевец


Жилищни сгради, пещ, в която ще се пече хляб, работилница за керамика и древна козметика са само част от идеите на родолюбците от великотърновския клуб

Сво­е­об­ра­зен му­зей на от­к­ри­то ще по­каз­ва на ве­ли­ко­тър­нов­ци и ту­рис­ти­те би­та и жи­ти­е­то на ста­рос­то­ли­ча­ни. Иде­я­та е на ве­ли­ко­тър­нов­с­кия клуб "Тра­ди­ция", кой­то от го­ди­ни се гри­жи за раз­но­об­ра­зя­ва­не на ту­рис­ти­чес­ки­те ат­рак­ции на кре­пост­та Ца­ре­вец, ко­я­то ус­той­чи­во се прев­ръ­ща в най-по­се­ща­ва­ния ис­то­ри­чес­ки обект в на­ци­о­на­лен ма­щаб.
С по­мощ­та на Об­щи­на­та и "Ца­рев­г­рад Тър­нов" пла­ни­ра­ме да нап­ра­вим на кре­пост­та на Асе­не­во­то цар­с­т­во сред­но­ве­ков­но се­ли­ще на за­на­я­ти­те от XII до XIV век, съ­об­щи за "Ян­т­ра ДНЕС" пред­се­да­те­лят на ро­до­лю­би­вия клуб Вър­бан Ми­нев. Се­ли­ще­то ще бъ­де под­дър­жа­но през це­лия ту­рис­ти­чес­ки се­зон. В не­го ще бъ­дат по­ка­за­ни ня­кол­ко сред­но­ве­ков­ни жи­лищ­ни сгра­ди, как­то и вре­мен­ни пос­то­ве на раз­лич­ни за­на­я­ти. През ми­на­ло­то ля­то по­ка­зах­ме на пет пос­та от­ли­чи­тел­ни за­ни­ма­ния на бо­ля­ри­те от Сред­но­ве­ко­ви­е­то, се­га ще ги уве­ли­чим най-мал­ко на осем. Мо­же да ста­нат и 18, сти­га да по­лу­чим под­к­ре­па от Об­щи­на­та и да има про­я­вен ин­те­рес от хо­ра­та, раз­к­ри­ва иде­я­та си Вър­бан Ми­нев.
Ще бъ­де из­ка­ра­на пещ, в ко­я­то ежед­нев­но ще се пе­че хляб. Пос­т­ро­е­но ще бъ­де и сред­но­ве­ков­но учи­ли­ще за де­ца. Съ­що та­ка ще пус­нем в дейс­т­вие всич­ки ка­та­пул­ти и сте­но­бой­ни ма­ши­ни, ко­и­то през го­ди­ни­те сме нап­ра­ви­ли, до­ба­ви Вър­бан Ми­нев. От клуб "Тра­ди­ция" нап­ра­ви­ха две бой­ни ма­ши­ни, се­га се ра­бо­ти по тре­та­та, най-го­ля­ма­та и най-мощ­на­та. Ста­ва въп­рос за тре­бу­шет. То­ва е об­сад­на ма­ши­на, из­пол­з­ва­на от бъл­га­ри­те през Сред­но­ве­ко­ви­е­то. Ори­ги­нал­на­та ѝ вер­сия е съз­да­де­на око­ло 4 век пре­ди Хрис­та в Гър­ция и Ки­тай. По-къс­но чо­веш­ка­та си­ла е за­ме­не­на от кон­т­ра­те­жест и ста­ва кан­тар­на бой­на ма­ши­на, раз­каз­ва Вър­бан Ми­нев.
Тре­бу­ше­ти­те с кон­т­ра­те­жест се по­я­вя­ват в хрис­ти­ян­с­ки­те и мю­сюл­ман­с­ки­те дър­жа­ви по Сре­ди­зем­но­мо­ри­е­то през 12 век. Той мо­же да из­с­т­рел­ва сна­ря­ди с тег­ло до 140 ки­лог­ра­ма с ви­со­ка ско­рост по вра­жес­ки­те ук­реп­ле­ния. По­ня­ко­га ка­то сна­ря­ди се из­пол­з­ват за­ра­зе­ни жи­во­тин­с­ки тру­по­ве, ко­и­то вли­зат в гра­до­ве­те ка­то опит за съз­да­ва­не на епи­де­мия. Цар Ка­ло­ян е из­пол­з­вал 30 та­ки­ва бой­ни ма­ши­ни, с ко­и­то прев­зе­ма Од­рин през 1205 го­ди­на и за­то­ва иде­я­та ни е да я нап­ра­вим за Ца­ре­вец, по­со­чи пред­се­да­те­лят на клуб "Тра­ди­ция". Той ак­тив­но ра­бо­ти по ма­ши­на­та, ко­я­то ще мо­же да из­с­т­рел­ва ка­мен­ни бло­ко­ве меж­ду 30 и 50 ки­лог­ра­ма на раз­с­то­я­ние до 200 мет­ра. Тре­бу­ше­тът се из­пол­з­ва до 16 век, дъл­го след по­я­ва­та на ба­ру­та. Той е мно­го по-то­чен от дру­ги­те сред­но­ве­ков­ни ме­та­тел­ни оръ­жия, по­яс­ня­ва бай Вър­бан, за­па­лен лю­би­тел и из­с­ле­до­ва­тел на оръ­жи­я­та.
За сре­до­ве­ков­но­то се­ли­ще на Ца­ре­вец от клуб "Тра­ди­ция" ис­кат да раз­но­об­ра­зят за­на­я­ти­те и с коз­ме­ти­ка. Ми­на­ло­то ля­то по­ка­зах­ме на де­ца­та как се пра­ви са­пун по сред­но­ве­ков­на ре­цеп­та, но то­ва не е всич­ко. Мо­же да се из­ра­бот­ват и бла­го­вон­ни мас­ла и кре­мо­ве. Ще се опи­та­ме на един от за­на­ят­чийс­ки­те пос­то­ве да го по­ка­жем на ту­рис­ти­те. Пла­ни­ра­ме в му­зея на от­к­ри­то да бъ­де обо­со­бе­на и ке­ра­мич­на ра­бо­тил­ни­ца, къ­де­то на ръч­но ко­ле­ло да се из­ра­бот­ват раз­лич­ни мал­ки и по-го­ле­ми гли­не­ни съ­дин­ки, по­яс­ни Вър­бан Ми­нев.

Ро­до­лю­би­ви­ят клуб съ­би­ра все по­ве­че съ­миш­ле­ни­ци във Ве­ли­ко Тър­но­во. Пос­лед­но към "Тра­ди­ция" се при­съ­е­ди­ня­ват още две де­ца, ко­и­то ще де­бю­ти­рат с учас­тие на Ца­ре­вец. Ка­то ця­ло ве­ли­ко­тър­нов­с­ки­ят клуб е в със­тав от 30 ду­ши. Сред ро­до­люб­ци­те и па­зи­те­ли­те на тра­ди­ци­и­те в ста­роп­рес­тол­ния град са и шест же­ни.
Иде­я­та за пос­то­ян­но дейс­т­ва­що­то се­ли­ще на за­на­я­ти­те на Ца­ре­вец ид­ва след ус­пеш­на­та ре­а­ли­за­ция през ми­на­ла­та го­ди­на на Лят­но­то учи­ли­ще по за­на­я­ти, ко­е­то нап­ра­ви­ха за­ед­но клуб "Тра­ди­ция", майс­то­ри­те от Са­мо­вод­с­ка­та чар­шия и об­щин­с­ка­та ту­рис­ти­чес­ка аген­ция "Ца­рев­г­рад Тър­нов" с под­к­ре­па­та на Об­щи­на Ве­ли­ко Тър­но­во и Ис­то­ри­чес­кия му­зей. 600 де­ца за един ме­сец се учи­ха как се ме­си хляб и как се стре­ля с лък, рез­бо­ва­ха дър­ве­ни ку­тий­ки и ук­ра­ся­ва­ха ке­ра­мич­ни па­нич­ки. Де­ца и мла­де­жи от Ве­ли­ко Тър­но­во ус­во­я­ва­ха тън­кос­ти­те на раз­лич­ни ви­до­ве сред­но­ве­ков­ни и въз­рож­ден­с­ки за­на­я­ти в ате­ли­е­та на от­к­ри­то на кре­пост­та Ца­ре­вец и в ра­бо­тил­ни­ци­те на Са­мо­вод­с­ка­та чар­шия. При за­на­ят­чи­и­те де­ца­та учи­ха дър­во­рез­ба, ко­жар­с­т­во, ри­су­ва­не, грън­чар­с­т­во, тъ­ка­чес­т­во и пра­ве­ха би­жу­та от мъ­нис­та. За­ни­ма­ни­я­та на Ца­ре­вец се во­де­ха от клуб "Тра­ди­ция", а мал­ки­те бо­ляр­че­та се уче­ха как е пра­вен са­пун, хар­тия и хляб през Сред­но­ве­ко­ви­е­то и се за­бав­ля­ва­ха с раз­лич­ни ви­до­ве иг­ри и стрел­ба с лък и ар­ба­лет. Над 1600 ту­рис­ти от цял свят за ме­сец на Ца­ре­вец се за­поз­на­ха с гла­го­ли­ца­та и са­ми на­пи­са­ха име­на­та си с пър­ва­та сла­вян­с­ка аз­бу­ка.

Ве­ли­ко­тър­нов­с­ки­ят клуб "Тра­ди­ция" е под­гот­вил бо­гат ка­лен­дар с изя­ви за та­зи го­ди­на. Ще се ор­га­ни­зи­рат мно­го въз­с­та­нов­ки на бит­ки, раз­лич­ни по вид и мес­то­по­ло­же­ние. За­поч­ва се с Шип­чен­с­ка­та епо­пея за 3 март. Го­ди­на­та ще бъ­де пъл­на с изя­ви от ре­ги­о­на­лен и чуж­дес­т­ра­нен ха­рак­тер. Ед­на от тях ще бъ­де жи­ва­та кар­ти­на на бит­ки­те на че­ти­те на Сте­фан Ка­ра­джа и Ха­джи Ди­ми­тър в ре­ги­о­на на Кан­лъ де­ре. На Вър­бов­ка ще има и въз­с­та­нов­ка на бит­ка­та на Фи­лип То­тю. Пред­с­тои и го­ля­мо сра­же­ние в зим­ни ус­ло­вия, въз­с­та­нов­ка­та е във връз­ка с Рус­ко-тур­с­ка­та вой­на и бит­ка­та при Бел­ме­кен. Ще има и по­не пет-шест съ­би­ра­ния за пре­съз­да­ва­не на ис­то­ри­чес­ки мо­мен­ти от бъл­гар­с­ка­та ис­то­рия в Ап­рил­ци и на Дря­нов­с­кия ма­нас­тир, до­ба­ви още Вър­бан Ми­нев. В края на май се пла­ни­ра ма­щаб­на въз­с­та­нов­ка в Бра­шов, Ру­мъ­ния, във връз­ка със 100-го­диш­ни­на­та от Пър­ва­та све­тов­на вой­на. В рам­ки­те на че­ти­ридне­вен во­е­нен ла­гер ще се пред­с­та­вят ев­ро­пейс­ки­те про­ти­вос­то­я­щи си­ли в ре­ал­ни ус­ло­вия с ав­тен­тич­ни оръ­жия и уни­фор­ми.
Та­зи го­ди­на се на­вър­ш­ват и 130 го­ди­ни от Сръб­с­ко-бъл­гар­с­ка­та вой­на, а на­ши­ят 18 Етър­с­ки пе­хо­тен полк е един от пър­ви­те, ко­и­то за­ми­на­ват за бит­ка­та при Слив­ни­ца. Ние сме в Пе­та пе­хот­на ду­нав­с­ка ди­ви­зия, пър­ви­ят убит офи­цер е от Сви­щов. То­ва са все па­мет­ни и важ­ни мо­мен­ти от ис­то­ри­я­та ни и тряб­ва да ги пом­ним и та­чим, ко­мен­ти­ра Вър­бан Ми­нев. За се­га в на­ци­о­на­лен ма­щаб ня­ма пла­ни­ра­но съ­би­тие за от­ра­зя­ва­не на го­диш­ни­на­та от Сръб­с­ко-бъл­гар­с­ка­та вой­на, но от ве­ли­ко­тър­нов­с­кия клуб "Тра­ди­ция" са ре­ши­ли да я по­че­тат. Пла­ни­рат се още и учас­тия в Ун­га­рия, Ук­рай­на и Ру­сия.

https://www.dnesbg.com/obshtestvo/vtraditsiyav-shte-pravi-srednovekovno-selishte-na-zanayatite-na-tsarevets.html

Hatshepsut

,,Орел над Дунава" в Свищов – римляни, танци и звън на мечове


Легионер с ръст на исполин, с червен гребен на шлема, синьо наметало и съсредоточен поглед бавно пристъпва по арената на Първи италийски легион в Свищов. Изпепеляващата жега и огненото слънце не отвличат вниманието му. На изпълнената с воини арена той се отличава като пришълец от друг свят. И това е разбираемо – в най-добрия случай останалите бойци му стигат или до рамото, или до гърдите.

Мъже в бойни брони и строго сключени вежди настъпват на арената. Мнозина носят белези от бойни рани, които получават съвсем не на шега по време на сблъсъците – с чужди армии или със страховити варвари. Разгледани отблизо, мечовете са силно нащърбени и носят следите от тежки удари в дуели с враговете. Когато е в пълно бойно снаряжение, един римлянин носи на гърба си между 20 и 40 кг повече от собственото си тегло.

Именно римляните първи са измислили онзи разгънат строй, в който пристъпват напред с ритмична къса крачка, забивайки стъпалата си в земята, при което потъват в облак прах и още по-ужасяващо ритмично блъскат с мечовете по щитовете си. Само шумът е достатъчен да предизвика смразяващ страх, а с всяка стъпка, опиянени от общата си сила, легионерите ставали все по-неустрашими и готови да смажат всеки изправил се срещу тях. В този момент по-слабият враг или хуквал да бяга, или се преструвал на умрял, защото са му омекнали краката. Най-самоотвержените противници се хвърляли в атака и тогава звънът на метала и ревът на ожесточените врагове изпълвал небето...Прочетете цялата статия тук:

https://www.glasove.com/categories/na-nov-glas/news/orel-nad-dunava-v-svishtov--rimlqni-tanci-i-zvyn-na-mechove-

Hatshepsut

Тази информация е от 2015г.

За четвърти път Римски пазар на Сексагинта Приста

Римски пазар на Сексагинта Приста ще се проведе за четвърти път на 27 и 28 юни (събота и неделя).
Събитието представя възстановки на атрактивни всекидневни практики, игри и картини от епохата на римляните, когато градът е живял под името Сексагинта Приста.
Римският пазар ще бъде отворен от 11.00 до 18.00 часа в експозицията на открито Римска крепост "Сексагинта Приста" (ул. Цар Калоян 2, зад Военния клуб).http://arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=26127

Hatshepsut

Тази информация е от 2015г.

Празник в Каснаково популяризира Светилището на нимфите и Афродита


Димитровградското село Каснаково чества днес национален празник на нимфите и Афродита. Събитието събра край едноименния извор десетки гости и 23 фолклорни колектива от Димитровград, Свиленград и Хасково. Проявата бе открита ритуално от девойки на ансамбъл "Златна Тракия" и с изпълнение на химна на България, който деца изсвиреха на музикални инструменти. Археологът Нели Кръстева от Историческия музей - Димитровград разказа легендата за Извора на нимфите и Афродита, след което бяха изпълнени стихове за нимфите.

Празникът е организиран от община Димитровград, кметството на Каснаково и тамошното читалище "Искра 1926" под мотото "Жената през вековете". Проявата цели да привлече повече туристи и популяризира Светилището на нимфите и Афродита край Каснаково, което е единственото добре запазено в България. То е построено през ІІ век, най-вероятно от римлянина с тракийски произход Тит Флавий. Предполага се, че е вдигнато в прослава на богинята и силната любов на владетеля към съпругата му. Светилището се намира в близост до имението на Флавий, което все още се проучва от българските археолози.


В словото си кметът на Каснаково Тодор Атанасов подчерта значимата роля на историческата местност и подчерта стремежа си да работи за развитието на нимфинеума. Празникът уважи председателят на ОбС Стефан Димитров. Пред гостите той заяви, че от години инициаторите се грижат за запазване и съхраняване на вековните традиции в Каснаково. Посетителите имаха възможност да разгледат и продукти от лимец, известен като житото на траките.

Празникът се отбелязва за трета поредна година.

https://www.dgnews.eu/news/article/3019#.VYRqVVOffOO

Hatshepsut

Тази информация е от 2015г.

Средновековен фестивал - Велико Търново


Стотици се забавляваха на хълма в първите два дни от фестивала ,,Ежедневието на средновековния Търновград"

СРЕДНОВЕКОВНИ ЗАНАЯТИ И ИГРИ ЗА МАЛКИ И ГОЛЕМИ СЪБРАХА НА ЦАРЕВЕЦ СТОТИЦИ ТЪРНОВЦИ И ГОСТИ НА ГРАДА. Два дни великотърновският клуб ,,Традиция" показва как са работили някога ковачите, кожарите, точиларите, резбарите и ножарите. В подножието на Патриаршията бяха възпроизведени още ателие за производство на пергамент и хартия и ателие за плетене на дантела и колани на кори. Най-забавно беше в къта с детски игри, а най-сериозно предизвикателство за всички се оказа стрелбата с лък или арбалет.
Атракциите на клуб ,,Традиция" съживиха ежедневието на болярите от XII - XIV век и бяха част от първия фестивал ,,Ежедневието на средновековния Търновград". Събитието е посветено на 830-годишнината от въстанието на Асен и Петър и възобновяването на българската държава и ще продължи в няколко последователни уикенда през цялото лято.
ДРЕВНАТА ТЕХНИКА ЗА ПЛЕТЕНЕ НА КОРА ДЕМОНСТРИРА СНЕЖАНА ИВАНОВА от клуб ,,Традиция". Тя сама се е усъвършенствала в технологията, която е на повече от 10 века и на практика е предшественик на съвременния стан. ,,През IX – X век нашите предци точно така са изработвали мъжките колани. За себе си жените са плетели най-вече украшения за глава, които са поставяли над кърпата. Много са били интересни тези украшения, защото са били пришивани върху кожена основа и накрая върху изтъканата част жените са добавяли метални елементи за допълнителна украса", разказва Снежана.
РИБЕНА ЧОРБА И ПИЛЕШКО МЕСО НА СКАРА ПРИГОТВЯХА ГОТВАЧИТЕ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ШЕФ ЕВГЕНИ ПЕНЧЕВ. Рецептите в полевата кухня също бяха древни и събирани от стари писания и благодарение на археолозите, които изравят от земята информация за видовите култури, които средновековната кухня е познавала.
Готовите манджи успяха да опитат само онези, които оцеляха след срещата си със страховития палач и неговия помощник, който с удоволствие разказваше какви точно са били мъченията преди векове. ,,Боят с пръчки е бил най-разпространен. Другият вариант на това наказание е да те налагат с тояга. А пък можело и да те жигосат", разказва Иван. И уточнява за утешение, че ако горкият нещастник вземе, че припадне в ръцете на палача, той го свестявал, като намокрял устните му с тампон, напоен във вода и оцет. После продължавал с мъченията.
За изненада на доброволците палачи най-много туристи се спират именно при тях и с удоволствие полагат главата си на дръвника или се оставят да бъдат оковани и осъдени на смърт, макар и само на игра. За награда смелчаците получаваха и грамота, написана със старобългарски букви от преписвача в средновековния скрипторий.
ИГРИТЕ БЯХА ДРУГИЯТ АКЦЕНТ В ПЪРВИТЕ ДВА ДНИ НА ФЕСТИВАЛА. Доброволците от клуб ,,Традиция" предлагаха на малките си приятели пет оригинални игри, в които малчуганите, че и родителите им можеха да проверят колко са ловки ръцете им, колко точно око имат, дали са бързи, смели и сръчни.
,,Някои от игрите са възстановени по запазени стенописи, други сме издирили в историческите книги. Всички развиват определени качества, които са полезни за военното дело", обяснява председателят на търновския клуб Стефан Стефанов и допълва, че игрите не са непознати в Европа, обаче хората в различните страни ги познават под различни имена.
Най-любопитни се оказаха игрите с яйца. Децата търкаляха дървени яйца, но за най-смелите имаше и истински яйца. В оригиналните правила на играта се играе със сурово яйце, то се избутва с пръчка, после се търкаля така, че да попадне в отвор в горната част на плота. Играта има три нива на трудност в зависимост от дебелината на пръчката. А най-добрите са използвали за побутването стрела от лък вместо пръчка. При другата игра целта е да се изтъркули яйцето, поставено върху две кръгли дървени пръчки над чаша, и да се пусне в съда. Става, ако човек има добра координация на двете ръце и окомер, за да се уцели гърнето.
Докато децата се пробваха да не разпилеят дървените яйца по стръмните алеи на Царевец, татковците им опитваха да уцелят балон с арбалет. За смелчаците на хълма беше монтиран най-миниатюрният вариант на машината ,,Скорпион", позната още като римска балиста, или накратко казано арбалет.
Фестивалът ,,Ежедневието на средновековния Търновград" продължава на 10 юли, когато в двора на църквата ,,Свети 40 мъченици" ще бъде пресъздаден поклоннически лагер. На 11 и 12 юли на Царевец клуб ,,Традиция" ще представи забавления и работилници, в които децата ще могат сами да изработват кожени изделия и бижута от мъниста. През август са демонстрациите на битки между мечоносци и копиеносци. Тогава частниците ще покажат как се е превземала кула и ще подредят копия на цялото налично средновековно въоръжение. Малчуганите ще имат възможност да пипнат оръжията и да облекат снаряжението.https://www.borbabg.com/?action=news&news=43950

Hatshepsut

Фестивал на древните култури "Слънцето на Тодорка" - 2015

Международният фестивал ,,Слънцето на Тодорка" в периода 23 – 26 юли 2015 г. насели отново местността ,,Валога" край село Оходен, позната като археологически обект – земеделско селище от ранния неолит на 8 хиляди години. Сега нова енергия и артистична възстановка на различни исторически и културни пластове завладя пространството между река Скът и фестивалната сцена. Регионален исторически музей – Враца, Сдружение Темп Арт и Община Враца за втора поредна година създадоха завидна организация и атмосфера на хармония сред природата. Получи се особено магнетично привличане от още непознатото за праисторическия живот, за което земята подсказва, а всяко въображение търси да подреди. Клубът на репортерите на предаването Соаре не просто регистрира, заживя на място в палатките и се превърна в част от общите преживявания на организатори и гости от Норвегия и Украйна, археолози и актьори, политици, ученици, студенти, духовенство. Разговаря и с авторите на автентични възстановки на прабългарски и средновековни костюми, оръжия, бит, игри, монети, медовина, накити. Звездите, реката и фестивалният огън ще останат единствени свидетели на онези разговори за загадъчното, за атланти, за прабългари, за викинги, за символите с мечтата някой ден мястото да бъде музей на открито, средище на културен туризъм, което да развива наука, да печели сърца и създава приятелства. Младите репортери Фани Филипова, Грациела Петкова и Боян Марков видяха събитието и през обектива на камерата. Ще го представят в две части – тази вечер от 20.30 часа и в началото на септември.

https://www.facebook.com/pages/Ancient-Cultures-Festival-Todorkas-SUN/582474071870725


Снимки: https://www.facebook.com/jivko.donkov/media_set?set=a.10204137656395868.1073741901.1659562500&type=3
Hatshepsut

Тази информация е от 2016г.

Първият римски фестивал в Никополис ад Иструм събра над 3000 души от цялата страна


ПОВЕЧЕ ОТ 3000 ДУШИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА ДОЙДОХА В НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ, ЗА ДА НАБЛЮДАВАТ АТРАКЦИИТЕ В ПЪРВИЯ РИМСКИ ФЕСТИВАЛ ,,НИКЕ – ИГРАТА И ПОБЕДАТА", който се проведе в събота в Никополис ад Иструм. Антична кухня и антична медицина, пазар на животни и на роби, занаяти, сред които монетосечене, ювелирство и грънчарство, антична мода имаше на обекта, където цял ден се стичаха любопитни туристи, за да се забавляват с групите от България и Румъния и с изобретателните свободни реконструктори. Участниците предложиха на гостите гладиаторски битки, римски театър и сватба и построиха два лагера – на варвари и римляни, за да видят всички как са се подготвяли воините за битка някога.
БИТКАТА, СЛЕД КОЯТО Е ПОСТРОЕН НИКОПОЛИС АД ИСТРУМ, СТАНА НАЙ-ЗРЕЛИЩНАТА ДЕМОНСТРАЦИЯ В ПЪРВИЯ РИМСКИ ФЕСТИВАЛ. Във възстановката участваха гостите от Румъния, които бяха разделени на два лагера, за да покажат как даки и римляни са се сражавали в началото на II в. Битката е станала в района на днешното село Никюп през 102 г., даките са победени, но затова пък след това Траян е издигнал римския град, разказва археологът Павлина Владкова, която от дълги години ръководи археологическите разкопки на обекта.

Ревю на римски облекла беше другата атракция, която обра овациите на публиката. В ревюто участваха всички гости на фестивала, които бяха приели сериозно поканата на организаторите да влязат в Никополис облечени като римляни. Компетентно жури, ръководено от шефа на Регионалния исторически музей във Велико Търново Иван Църов, имаше тежката задача да избере най-автентичните костюми и най-красиво облечените римляни.
До късно вечерта продължи фестивалът, в който гостите имаха възможност да научат повече за историята на Древен Рим и за занаятите, да опитат да завъртят грънчарското колело или пък вкусните гозби, които търновецът Петър Стефанов приготвяше. Шеф Стефанов почерпи с вкусната си леща с праз и нахут всички, които пожелаха да вкусят манджата му, и призна, че е изучил всички специалитети на Древен Рим, които са твърде странни за съвременния ни вкус, но е предпочел да нагости гладните с обикновена леща вместо с камилски гърбици например.
,,Фурми по александрийски" беше другият специалитет, който свърши бързо в Никополис ад Иструм. Свободният реконструктор от Пловдив Иван Рендаков беше успял да се справи с достойно количество от този специалитет, за да почерпи възможно най-много любопитни гости. ,,По името е известно, че въпросните фурми са се приготвяли в Александрия. Ето как. Първо махате костилките на фурмите. През това време трябва да запарите бадемите, да махнете люспатаим и да ги запечете със сол. После пълните фурмите с бадеми и поръсвате обилно чер пипер, сол, карамфил и канела. Омесвате, за да полепне всичко това по фурмите, стопявате мед и масло в равни количества, заливате и запичате във фурната и да ви е сладко", обяснява Иван Рендаков. Той е шлосер по професия, но в свободното си време се занимава с реконструкция на занаяти от Средновековието и се е посветил на изработването на накити, апликации и коланни гарнитури, мъниста и медальони, брони, шлемове, ботуши и въобще всякакви аксесоари от метал, бронз, сребро, стъкло и кожа.
В Никополис ад Иструм демонстрира и почти пълен набор от медицински инструменти. Правил ги е по находки от Помпей и Равена и с охота разказва на всички за везните, с които едно време са мерили злато и скъпоценни камъни, но и разни прахообразни медицински субстанции. После показва прочутото швейцарско ножче, което в древния си римски вариант е имало лъжичка, виличка, кюретка, чистачка за зъби и чистачка за нокти и ножче. Само шест са подобните находки в света и ги има по две в Англия, Италия и в България
После показва скалпел, антична пила за изпиляване на зъби и счупени кости, реброразширител, клампа, кюрета, три вида игли, пинсети, мерителна лъжичка, ножичка, шпатула... ,,Като антисептик са ползвали най-вече мед, обаче предимно са се молили на боговете, затова са слагали фигурки на божества до главата на болния. А за упойка са ползвали опиумен мак и в малки количества беладона. Но те едно време са пушили на воля, така че и това ги е спасявало от болката", усмихва се майсторът, след което показва прочутите си колиета с най-известния древен символ – фалоса.
,,Историята е следната. Това са монети за бардак, наричат се спринтии и има 35 вида, които са ни известни от тези жетони за услуга. Отиваш, значи, в бардака, не знаеш какво точно искаш, но това не е проблем. Получаваш жетон, на който е нарисувана поза, и влизаш. Служителката, която ще ви обслужва, вижда услугата, за която си платил, и ти я извършва", усмихва се гостът от Пловдив.
Освен Иван Рендаков свободните реконструктори бяха още Михаил Цонев, Йордан Сивков и Жана Сивкова, които също се занимават с изучаване и възстановка на средновековни занаяти.
Кметът на Никюп Йорданка Атанасова и Регионалният исторически музей във Велико Търново организираха фестивала, който беше предшестван от двуседмични археологически разкопки на обекта. Там работиха за първи път 20 доброволци под ръководството на доц. Павлина Владкова.

https://www.borbabg.com/

Hatshepsut

Тази информация е от 2016г.

Битки от Средновековието на крепостта "Баба Вида" (видео)

https://www.infotourism.net/index.php?t=12016&m=2

Крепостта "Баба Вида" във Видин, която е единствената изцяло запазена от Средновековието у нас, стана сцена за събития от преди столетия. За четвърта по ред година в града се проведе фестивал, по време на който посетителите можеха да се докоснат до бита през Средновековието.

Битки като през Средновековието и традиционни за епохата занаяти видяха посетителите на крепостта ,,Баба Вида". Представи ги групата за исторически възстановки ,,Първи италийски легион" от град Свищов.

Стефан Проданов, група за исторически възстановки: ,,Връщаме ви в Ранното средновековие", така както предполагаме, че е било".
Фестивалът припомня, че Видин е бил важен кръстопът в древността и столица на царство.

Стефан Проданов, група за исторически възстановки: ,,Ние се опитваме да популяризираме този обект, защото има много живот в него."
Участниците във възстановките показват характерни за епохата ритуали и събития, за които се знае.

Филип Николов, група за исторически възстановки: ,,Да могат хората да се докоснат в една отминала епоха към неща, които може само на книга да ги видим."

За посетителите фестивалът е и атрактивен начин да опознаят миналото.

"Радвам се, че децата имат възможност да се докоснат до това, което се е случвало реално тук", споделя посетителка.

Във фестивала беше представено и огнено шоу, подготвено от група ,,Феникс" от град Козлодуй.

http://news.bnt.bg/bg/a/bitki-ot-srednovekovieto-na-krepostta-baba-vida

Hatshepsut

Край Кабиле ще заседава римски съд, ще се дрънка оръжие и ще се продават роби


Тракийски воин в битка с римски центурион, архивна снимка

Битки между римляни и траки, реплики на автентични оръжия и облекла, сцени от живота на древните хора. Това са само част от атракциите, които подготвя за своите посетители Археологически резерват ,,Тракийски и античен град Кабиле" край Ямбол.

Хилядолетните старини ще предоставят сцена за традиционното, вече шесто поред, издание на Панаира на туристическите анимации и забавления. Тази година той ще се проведе от 9 до 11 юни.

Към момента са заявили участие над 100 възстановчици. Освен от Ямбол, във форума ще се включат реенактори от цяла България, сред които ще има и представители на клубовете ,,Крумъ Страшний" –Шумен, ,,Dux Anticae" – Свищов, ,,Крепост Туида" – Сливен, ,,Мос Майорум Улпие Сердице" – София. Впечатляващият брой на участниците и богатата програма предвещава това да са едни от най-мащабните исторически възстановки, правени някога у нас.

Посетителите на събитието ще имат възможност да се потопят в античната и средновековната епохи. Освен траки и римляни, ще бъде представено готско въоръжение, както и моменти от живота на нашите прадеди през средните векове.

Сред останалите акценти са пресъздаването на римски съд, изпълнения на басни на Езоп и 7-мия подвиг на Херакъл, пазар на роби, ритуали в чест на Юпитер и Дионис.

Публиката може да участва и непосредствено във възстановките чрез специално подготвените за целта атракции като стрелба с лък, разходка с кон, анимациите за деца и др.

Специален акцент на фестивала ще бъдат дегустациите на храни и напитки, характерни за античната епоха. На пазара на занаятите пък всеки може да открие подходящ сувенир от събитието или нещо за себе си.

http://www.desant.net/show-news/39711

Hatshepsut

Средновековен фестивал на Червен


От 26 до 28 май ще се проведе традиционният средновековен фестивал на Червен, съобщават от РИМ- Русе. За девета поредна година на територията на археологическия резерват ще бъде изграден автентичен боен лагер, представящ бита, занаятите и военната подготовка от времето на Второто българско царство.

Всеки ден между 10.00 и 18.00 часа посетителите на крепостта ще могат да се запознаят с детайли от средновековния начин на живот, да изпробват уменията си в различни състезания и демонстрации, да се включат в  характерни за времето игри, да участват в стрелба с лък. Бойните демонстрации ще се провеждат на 26 и 27 май от 11:00 ч. и 16:00 ч.

Организатори на средновековния фестивал са Сдружение за исторически възстановки ,,Чигот", MODVS VIVENDI - Средновековно Общество в България (София), НД "Традиция" - клон Велико Търново, групата за реконструкции на военно дело и бит ,,Верени" (София) и Регионален исторически музей – Русе.

http://ruse.topnovini.bg/

Hatshepsut

Тракийски ритуал по посрещане на Слънцето ще се проведе край ямболското село Кабиле


Тракийски ритуал по посрещане на Слънцето ще бъде представен в античния град Кабиле край Ямбол на 21 юни, Деня на лятното слънцестоене. За първи път посетители ще видят обред по посрещане на Бога Слънце от преди повече от 2000 години. Древният ритуал ще бъде пресъздаден на тракийското скално светилище на Великата богиня-майка Кибела на ,,Зайчи връх".

Светилището датира от края на ІІ-то хилядолетие пр. Хр. и се смята за древна тракийска обсерватория. С всяка изминала година все повече ентусиасти изкачват възвишението, за да се заредят с енергията на хилядолетното светилище в ранната утрин на най-дългия ден в годината. Изследвания през годините са доказали наличието на геомагнитни аномалии на скалния връх, по който древните са изсекли траншеи, ориентирани в четирите посоки на света.

Счита се, че траките са разпознавали най-дългия ден в годината щом първият слънчев лъч премине през специален улей и огрее врязания в скалата образ на Кибела. Обредната реконструкция на древния тракийски ритуал по посрещане на Слънцебога ще бъде реализирана по сценарий на проф. дин Валерия Фол, въз основата на запазени текстове от антични автори. Изтъкнатият траколог е сред инициаторите на събитието. Основни организатори на проявата са община Ямбол и Регионален исторически музей – Ямбол.

Началото на ритуала по посрещане на Слънцето е в 05.00 часа на 21 юни.

В програмата са включени специален танц на жрици, шествие до светилището, обредна възстановка, лекция на проф. Валерия Фол за култа към Слънцето в тракийската митология, наблюдения на изгрева с телескоп, представяне на ,,слънчева храна" от ученици от ямболската Професионална гимназия по хранителни технологии и туризъм и други любопитни акценти.

В скалите на "Зайчи връх" могат да се видят различни скални образувания. Във връхната си част скалите са подравнени и обработени, като в тях са издълбани две взаимно перпендикулярни траншеи с променлива дълбочина.Според редица изследователи и учени от различни области, връхната скалиста част на "Зайчи връх" е била моделирана от Траките и е била използвана като обсерватория и светилище на Богинята Майка- Кибела, почитана от фригите, а по-късно култът е трансформиран в отдаване почит към Артемида. От "Зайчи връх" се открива прекрасна гледка към ямболското поле, както и археологическия резерват в с. Кабиле. Може да посетите и археологическия музей на Кабиле.

https://abv.selo.bg/novini/trakiyski-ritual-po-posreshtane-na-slanceto-shte-se-provede-kray-yambolskoto-selo-kabile

Hatshepsut

В Кабиле посрещнаха лятното слънцестоене с древен тракийски ритуал


Според обичая слънцето е върховно божество и трябва да бъде нахранено

Стотици хора от цялата страна се събраха в античния град Кабиле край Ямбол, за да посрещнат най-дългия ден от годината с древен тракийски ритуал.

Възстановката на орфическия обред, който датира от преди 2000 години пр.Хр., се провежда за първи път.


,,Знаем от писмени свидетелства и археологически данни какво да правим", споделя проф. Валерия Фол, която е една от участничките в ритуала. По думите ѝ обредът се приближава максимално към оригиналния по действия, музика, дрехи и свещен текст.

,,Боговете трябва да ядат и пият както хората, а слънцето обича хляба", обясни още тя.

Според обичая то е върховно божество и трябва да бъде нахранено. Именно затова му се поднася храна, направена от брашно, от лимец, мед и ядки.


На този ден на една от скалите слънцето огрява образа на Богинята Кибела.

,,Когато тракийският жрец застане там, той следи дните от годината, когато слънцето попадне в тази траншея и освети богинята Кибела, той знае, че това е най-дългият ден в годината", обяснява директорът на РИМ – Ямбол Стефан Бакърджиев.


Хората вярват в силата на тракийските ритуали и в наши дни и споделят, че мястото е силно енергийно и зареждащо.

Скалното светилище на великата богиня майка Кибела, беше огряно от слънчевите лъчи, въпреки че през цялата нощ валя дъжд.

https://btvnovinite.bg/

Hatshepsut


Жителите на санданското село Склаве и стотици гости станаха свидетели на уникална историческа възстановка на пазар на роби и гладиаторска тренировка от времето на Римската империя. На традиционния панаир в селото воини, сенатори, занаятчии, гладиатори и роби върнаха зрителите в древната антична епоха.

На специално обособена арена всички имаха възможност да надникнат в живота и битките на траките и римляните. Участниците в демонстрациите показаха какво е представлявал пазарът на роби и как гладиаторите са се обучавали за битки.

Филип Николов, участник във възстановката: Ние в момента с тези момичета и момчета пресъздаваме живота такъв какъвто е бил преди около 1900 години. Усещането за всеки един е индивидуално, някой го правят от любов към историята, някой го правят от любов към битките.
Стефан Станимиров, участник във възстановката: Това е морика мускулата от 1-2 век след Христа. Тази генералска мускулата се е ползвала и от императора. Аз просто се връщам 2000 години какъвто съм бил преди.
Във възстановките участваха 40 души, сред които и двама специални гост гладиатори от Рим.

Филип Николов, участник във възстановката: Мен лично ме вдъхновява това, че по време на Римската империя, в този период, който пресъздаваме в момента, живота като че ли в Европа е бил най-уреден, най-спокоен за цялото съществуване на Европа.
Старото име на селото е Славе от латинската дума ,,Slave", което означава ,,роб". Селото е известно с тракиеца Спартак.

Стефан Станимиров, участник във възстановката: Според много историци и археолози тук е било тържището, където на времето са се продавали различни стоки и от тук дошли емисарите , които са взели Спартак за гладиатор.
Село Склаве е родно място и на именитият ни борец Александър Томов. На арената в селото многократният световен и европейски шампион влезе в ролята на сенатор по време на гладиаторските битки.

http://news.bnt.bg/

Hatshepsut

Фестивалът "Слънцето на Тодорка" показа как са живели хората в Оходен преди хилядолетия

https://www.facebook.com/the.pagan.traditions/photos/a.952383091458839.1073741837.948239281873220/952116638152151/?type=3&theater

Уникален фестивал събра за три дни над 200 души в местността "Валога" край врачанското село Оходен. Организаторите от местната община, регионалния исторически музей, младежкия дом, сдружението "Темп Арт", търговско-промишлената палата, го нарекоха  "Слънцето на Тодорка". Програмата му включи от научни дискусии за откритата по тези места първа в Европа земеделска цивилизация до възстановка на бита и занаятите на хората, живели във "Валога" преди хилядолетия. В петък вечер най- атрактивна бе възстановката на неолитната кухня. В големия си тиган кулинарът-историк Ангел Ангелов сготви козе месо с лимец, черна ряпа, синап и билки. Овкуси ястието с каменна сол, както са го правили древните. Сервирането бе
в чинии
от трици,
които също можеха накрая да се изядат
Консумацията стана без прибори, също като някога. Фестивалът откри кметът на Враца Калин Каменов. Нека се докоснем до бита на хората, населявали тези места през неолитно време, призова той.
Това е четвъртото издание на необичайния фестивал. От присъствето на археолози от много страни в началото, последното издание събра и антрополози, студенти от страната, Сърбия и Румъния и много хора от околността. Самодейни състави от околните села веселиха хората през нощите до Скът.
В събота и неделя имаше  и други артистични и исторически възстановки. Археолози отвориха училище, в което показаха как се правят разкопки, отнемайки милиметър по милиметър от земните пластове. Имаше и  работилници. Всеки можеше да си омеси хляб от лимец, да се научи от  Юлия Боева  какви възли са връзвали древните, какви плетива са си правили. Можеше да си поръчаш гривна или друг накит със символ от ранната новокаменна епоха. За любопитните имаше и приключенска игра, наречена "Пътят на слънцето". Търсачи по маршрут трябваше да издирят, съберат и предадат на съвета на жреците магическия накит на Тодорка.
Но коя е Тодорка?
Това разкрива директорът на врачанския музей археологът Георги Ганецовски. През 2004 година в раннонеолитното селище край Оходен е открит и изваден по специална технология скелет на млада жена, кръстена на шега Тодорка. Тя е била погребана в ембрионална поза в овална гробна яма сред гробни дарове от натрошена керамика, кремъчни оръдия и жертвена храна. По- късно е установено, че е погребана в специално сакрално съоръжение и се отнася към периода на първото заселване на селището. Извадено е така, че да остане цялостно и в този си вид да се показва в зала "Праистория" на врачанския музей.
Антропологическият анализ показва, че Тодорка е била на 25 - 30 години с ръст 1,53 м. Зъбите и са в много добро състояние. Според учените, живяла е в началото на шестото хилядолетие преди Христа. Намерен е и детски гроб, а през  2008 година - трети гроб на мъж.
Проучванията във "Валога" продължават и това лято за 17-та поредна година. Няма съмнение, че това е място, в което преди 8000 години ранните земеделци са изпълнявали култови обреди. Някои от съоръженията - напр.
глинен олтар
с три трофейни черепа
на елени
с рогата е единствен в Европа. Супер новина е, че през последните месеци радиовъглероден анализ на няколко проби, направени в град Познан с финансиране на университета в град Тюбинген, Германия, показват, че костните останки са със 700-900 години по ранни от определеното им досега време. Това означава, че този обреден център е функционирал  през преходния перод. Това прави Оходен уникален исторически обект, твърди Георги Ганецовски. Датираме го между два периода - среднокаменна и новокаменна епоха. На път сме да добием ценна информация  за  неолитната революция и за възникванто на най-ранната в Европа земеделска цивилизаця. Затова продължаваме проучванията, сподели историкът.
Фестивалът е добър опит този обект да се популяризира и да се превърне в туристическа атракция, която ще води много европейци на мястото, където е възникнала тяхната земеделска цивилизация.

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2017-07-24&article=286860