• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Етиченъ кодексъ на българскитѣ медии

Започната отъ Hatshepsut, 31 Яну 2020, 20:21:02

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

HatshepsutTopic starter

Етичен кодекс на българските медии

Съгласно конституцията на България и нейните международни споразумения в сферата на човешките права;
Като потвърждаваме, че всеки има основното право на свобода на изразяване, достъп до информация, защита на личното достойнство и неприкосновеността на личния живот и право на безопасност и сигурност;
Като потвърждаваме, че трябва да бъде гарантирано правото на медиите да работят без всякаква цензура;
Като съзнаваме, че за да се балансират тези права, медиите имат както свободи, така и отговорности, както права, така и задължения;
Като декларираме, че нашата основна цел, възприемайки духа и буквата на този Кодекс, е да уважаваме правото на обществото да получава и разпространява достоверна информация, за да могат гражданите да играят активна роля в условията на прозрачна демокрация;
Като признаваме своята отговорност да уважаваме тези права, ние, представителите на българските медии, приемаме следните принципи:

1. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТОВЕРНА ИНФОРМАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО

1.1 Точност
1.1.1 Ще предоставяме на обществото точна и проверена информация и няма преднамерено да скриваме или изопачаваме факти.
1.1.2 Няма да публикуваме информация, за която знаем, че е невярна.
1.1.3 Няма да подвеждаме обществото и ясно ще посочваме къде са използвани манипулирани текстове, документи, образи и звуци.
1.1.4 Ясно ще разграничаваме фактите от коментарите и предположенията.
1.1.5 В коментарите и анализите ще се стремим да представяме разнообразни мнения и гледни точки.
1.1.6 При отразяване на спорове ще се стремим да дадем възможност на засегнатите страни да изразят своята позиция.
1.2 Поправки
1.2.1 Ще публикуваме ясна и достатъчно забележима поправка, щом бъде доказано, че е публикувана неточна или подвеждаща информация, и ще се извиним, ако е необходимо.
1.2.2 Ще предоставяме право на отговор на лица и организации, засегнати пряко от неточни или подвеждащи публикации.
1.3 Източници
1.3.1 Ще се стремим да проверяваме информацията преди нейното публикуване, като търсим и използваме различни източници, и доколкото е възможно ще посочваме нейния произход.
1.3.2 Предпочитаме да използваме идентифицирани източници пред анонимните, чиято честност и надеждност не може да се прецени от обществото.
1.3.3 Няма да разкриваме поверителните си източници на информация.
1.3.4 Винаги ще посочваме, когато информацията не е потвърдена.

2. СЪБИРАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

2.1 Идентификация
2.1.1 Ще събираме информация с честни и законни средства.
2.1.2 Ако използваме уловки, скрити камери и микрофони или друга специална техника, както и прикриване на професионалната си идентичност, това ще става, само ако няма друг начин да осигурим изключително важна за обществения интерес информация; ще посочваме в информацията, че са използвани такива методи.
2.2 Тормоз
2.2.1 Няма да използваме заплахи, принуда и тормоз за събиране на информация.
2.3 Неприкосновеност на личния живот
2.3.1 Уважаваме неприкосновеността на личния живот на всеки.
2.3.2 Ще избягваме публикуването на снимки и записи, направени извън обществените места, ако засегнатите лица не са съгласни.
2.3.3 Няма да засилваме мъката на хората, попаднали в беда или пострадали от престъпление, и ще съобщаваме такива информации със съчувствие и сдържаност.
2.3.4 Ще уважаваме желанието на хората да не бъдат безпокоени в скръбта си.
2.3.5 Само особено важен обществен интерес може да оправдае намесата на медиите в личния и семейния живот.
2.3.6 Съгласно практиката на Европейския съд за правата на човека публичните лица се ползват с по-ниска степен на защита на личния живот и затова информация за техния личен живот може да бъде разкривана, но само когато се налага от обществения интерес.
2.4 Деца
2.4.1 Ще проявяваме специална отговорност за спазване на правата на децата, включително и правото им да бъдат чути.
2.4.2 Няма да се възползваме от тяхната неопитност и доверчивост.
2.4.3 Няма да публикуваме информация или снимки за личния живот на деца, освен ако не е от значителен обществен интерес.
2.4.4 Няма да разкриваме самоличността на деца, попаднали в беда или засегнати от престъпления, когато това може да им навреди.
2.4.5 Ще избягваме да интервюираме деца без съгласие на възрастни, отговарящи за тях.
2.5 Дискриминация
2.5.1 Като уважаваме правото на всеки да живее в сигурност и безопасност, няма да публикуваме материали, подбуждащи или насърчаващи омраза, насилие и всякаква форма на дискриминация.
2.5.2 Няма да посочваме расовата, религиозната, етническата принадлежност, сексуалната ориентация, умственото или физическото състояние, ако тези факти нямат съществено значение за смисъла на информацията.
2.6 Престъпления и жестокост
2.6.1 Спазваме презумпцията за невинност и не квалифицираме никого като "престъпник" преди издадена присъда.
2.6.2 Ако сме информирали за обвинения срещу някого, ще съобщим и за изхода от съдебния процес.
2.6.3 Ще проявяваме предпазливост при разкриването на самоличността на жертви на престъпления и свидетели на престъпления, особено в случаите на сексуално насилие, освен ако самите жертви не се съгласят да бъдат идентифицирани.
2.6.4 Ще се въздържаме от възхваляващо или придаващо излишна сензационност отразяване на престъпления, насилие и жестокост.
2.6.5 Ще внимаваме да не бъдем използвани за платформа от онези, които насърчават, подбуждат или прилагат насилие; ще съобщаваме за техните действия с необходимата сдържаност и само ако това е в очевиден обществен интерес.
2.7 Благоприличие
2.7.1 Ще се придържаме към добър тон и благоприличие в нашите публикации.
2.8 Самоубийства
2.8.1 При съобщаване за самоубийства, ще избягваме да огласяваме подробности за начина, по който са извършени, за да ограничим риска от подражание

3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ

3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
3.2 Ясно ще разграничаваме вземането на редакционни решения от търговската политика на медията.
3.3 Ясно ще разграничаваме редакционното съдържание от платените публикации, рекламните или спонсорираните материали.
3.4 Ние не приемаме каквито и да било лични, политически или финансови стимули, които могат да повлияят на нашата способност да предоставяме на обществото точна информация.
3.5 Няма да използваме достъпа си до информация като средство за лично облагодетелстване, особено по отношение на информация за развитието на бизнеса и финансовите пазари.
3.6 Няма да отразяваме събития или теми, в които имаме пряк личен интерес, или ще посочим личните си интереси, когато това има отношение към материала.
3.7 Уважаваме правото на журналиста да откаже да изпълни задачи, или да бъде посочен като автор на материали, нарушаващи буквата и духа на този Кодекс.
3.8 Ние няма да плащаме на източници за информация, но където се наложи плащане, за да се получи информация, която обществото има право да знае, ние ясно ще посочим, че е било платено за нея.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В МЕДИИТЕ И МЕЖДУ МЕДИИТЕ

4.1 Ние вярваме, че взаимоотношенията между медиите, както и между медийните професионалисти, работещи в тях, трябва да се характеризират с взаимно уважение и честна конкуренция, с цел запазване на авторитета на професията.
4.2 Ние вярваме, че обществото има право да знае кой притежава и контролира медиите.
4.3 Ние смятаме за неприемливи всички форми на плагиатство.
4.4 Ние уважаваме авторското право и спазваме авторскоправните споразумения.
4.5 Кратки извадки от чужди материали могат да се използват без разрешение, но задължително трябва да се посочва от коя медия са взети.
4.6 По-дълги откъси или цели материали от други медии могат да се използват само с предварително разрешение и като се посочат авторът и медията.
4.7 Ще подкрепяме наши колеги от други медии, когато те са несправедливо нападани или критикувани. От друга страна обаче, професионалната солидарност не ще бъде извинение за укриване или изкривяване на информация.
4.8 Ние вярваме, че журналистите, които са спазили буквата и духа на този Кодекс, но са преследвани в съда от трети страни заради техни публикации, трябва да бъдат подкрепяни от медиите, в които работят.

5. ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

5.1 Нарушаването на условията на този Кодекс може да бъде оправдано, само ако се докаже недвусмислено, че е било в обществен интерес.
5.2 По смисъла на този Кодекс информацията "в обществен интерес" не бива да се обърква с информацията, която е "интересна на обществото"
5.3 Една публикация е "в обществен интерес", само когато:
Е в защита на здравето, безопасността и сигурността;
Съдейства за предотвратяване и разкриване на тежки престъпления и злоупотреба с власт;
Предпазва обществото от опасността да бъде сериозно заблуждавано.

https://www.economedia.bg/news.php?guid=802558

HatshepsutTopic starter

Правото на отговор в печата и медиите

Право на отговор

Право на отговор е правото ми да изложа публично мнението си по отношение на разпространен в печатните или електронните медии материал, който ме засяга лично (съдържа невярна информация за мен) или по-просто това е правото ми да направя опровержение на казаното.

Какво трябва да знам за "отговора" в телевизионния и радио ефир
Гарантирането правото на отговор е основен принцип при осъществяване дейността на медиите. Според закона, ако се чувствам засегнат лично от изказване в ефира и не съм участвал лично в съответното предаване или пък мой представител (като адвокат, приятел или пък друго, изпратено от мен лице) не е участвал, имам право на отговор. За целта в срок от 7 дни от деня на излъчване на предаването мога да поискам писмено съответната телевизия/радио да разпространи моя отговор. В искането трябва да посоча конкретно предаването, датата и часа на изданието, както и оспорваните от мен твърдения. Например на 01 октомври от 11. 00 ч. в предаването "Няма скрито покрито" Иван Петров е заявил, че на моята фирма без провеждането на конкурс е възложена обществена поръчка при неизгодни за държавата условия.

Законът не поставя ограничения по отношение на формата на отговора – текста мога да представя писмено, да направя видеозапис, да се включа по телефона в ефир или пък да участвам в студиото на самото предаване, зависи от конкретния случай. Като лице "засегнато в предаване" имам право на достъп до неговия архив и на копие от записа за моя сметка. Медиите са длъжни да съхраняват записи на  предавания си в продължение на 3 месеца от датата на съответното издание. А ако реша да ги съдя, до приключване на делото. За какво мога да ги осъдя ще разкажа малко по-надолу.

Законът задължава медията да разпространи моя отговор:

безплатно;
в следващото издание на предаването или до 24 часа след получаването му;
без да го изменя или съкращава.
Не бива обаче да забравям, че продължителността на моя отговор не може да надвишава времетраенето на оспорваната от мен част от предаването.

Важно! Право на отговор имат не само гражданите като мен, но и фирмите като електроразпределителните дружества например, държавните и общинските органи.

Какво трябва да знам за "отговора" в печата
За съжаление липсва закон, който да урежда дейността на печатните медии. Но това не води до ограничаване на правото ми на отговор. Тъй като в самата Конституция е посочено, че свободата на словото – публичното изразяване на мнение и разпространяването на информация не може да води до накърняване на правата ми, какво е и правото ми на добро име. А правото ми на отговор е именно начин да "изчистя" името си, да се защитя. 

Какво мога да направя, ако медията откаже да разпространи отговора ми?
Ако медията откаже да разпространи отговора ми, мога да се обърна към Комисията по журналистическа етика. Комисията за журналистическа етика функционира към Националния съвет за журналистическа етика, който е неправителствена организация. Тя осъществява саморегулация на печатните и електронните медии – следи за спазването на Етичния кодекс на медиите и се произнася по жалби във връзка с неговото нарушаване (списък на медиите, подписали кодекса мога да намеря на сайта на съвета).

Важно! Жалба в Комисията мога да подам не само срещу публикации в пресата (вестници, списания и др. периодични издания), но и в електронните медии – интернет сайтове, информационни агенции, предавания по радиото и телевизията.

Жалба пред Комисията мога да подам не по-късно от два месеца от датата на публикацията/предаването. Тя няма да бъде разгледана: ако е анонимна, по-същия въпрос вече съм сезирал съда или не е от компетентността на Комисията. В нея задължително трябва да посоча следната информация – трите си имена; пощенския си адрес/имейл и телефон; мястото и датата на подаване; наименованието на медията и заглавието на публикацията/ име на предаването; дата на публикацията/ дата и час на предаването; предмета на жалбата; кой текст от кодекса е нарушен според мен – например не е разпространен предоставения от мен отговор; какво е конкретното ми искане – например медията да ми се извини публично. Когато жалбата ми е срещу печатно издание, интернет сайт или информационна агенция, към нея трябва да приложа и копие от публикацията, от което да ясни медията, датата и/или часът на публикацията. Точният адрес за кореспонденция с Комисията мога да намеря на сайта й.

Важно! Ако жалбата ми се нуждае от допълнение с оглед посоченото съдържание, ще ми бъдат дадени указания, които трябва да изпълня в срок от 7 дни.

Ако всичко с жалбата ми е "тип-топ", Комисията изпраща копие от нея на медията, като и предоставя възможност да изрази писмено становище си в 7-дневен срок. Ако става дума за радио – или телевизионна програма се изисква запис на онази част от програмата, във връзка с която твърдя извършено нарушение. При добро желание спорът между нас можем да разрешим и чрез посредничество (медиация) с помощта на членове на комисията в 10 дневен или определен от нас по-дълъг срок. Споразумение можем да постигнем и във всеки момент до произнасяне от Комисията. Ако пък медията сама удовлетвори исканията ми, разглеждането на жалбата се прекратява. Комисията може да ни покани на нейното заседание за изслушване.

Когато счете, че жалбата ми е основателна, тя поканва (препоръчва) на медията да разпространи поправка, да ми предостави право на отговор или да ми поднесе извинение. Ако не го направи, тя бива порицана публично от съюза. Мотивираното писмено решение на комисията ще бъде изпратено на мен и ответната страна не по- късно от 7 дни след приемането му. Аз не мога да го обжалвам. Отново спорът може да бъде разгледан по мое искане или по искане на медията, ако са се появили нови обстоятелства, които биха довели до друго решение.

Какво още мога да направя?

В зависимост от характера и сериозността на направените изказвания "по мой адрес", както и моите лични чувства и авторитет в обществото мога освен да упражня правото си на отговор, да взема и други мерки спрямо "нарушителите".

Обвинение в клевета

Мога да обвиня лицето изнесло информацията в клевета, когато е разгласило позорно за мен обстоятелство (факт, който е от естество да накърни доброто ми име в обществото) или ме обвини в конкретно извършено престъпление – не просто да каже, че аз съм един крадец.

Обезщетение за неимуществени вреди

Мога да предява иск за непозволено увреждане и да искам да ми бъде изплатено обезщетение за неимуществени вреди срещу освен автора на изявлението/ статията, и срещу редактора като лице, носещо отговорност за съдържанието на това, което се публикува, както и срещу издателя/продуцента като възложител, определящ тематиката на изданията.

Защита от дискриминация

Ако се чувствам дискриминиран мога да се обърна към Комисията за защита от дискриминация.

https://pravatami.bg/12206

Tags:

Similar topics (3)

Powered by EzPortal