Recent posts

#1
ISW: Русия няма да може да се защити дори при ограничена украинска атака в Херсон


Транспортирането на боеприпаси, гориво и тежко оборудване в достатъчни количества за настъпателни или дори широкомащабни отбранителни операции чрез понтонни преходи или по въздух е непрактично, ако не и невъзможно, посочват от Института за изследване на войната

Украинските сили продължават да се опитват да прекъснат руските сухопътни линии за доставка, като нанасят удари по моста при Каховка - единственият, който окупаторите все още могат да използват.

Според новия доклад на американския Институт за изследване на войната (ISW), руските сили не могат да поддържат мащабни механизирани операции без надеждни сухопътни линии в Херсонска област.

"Транспортирането на боеприпаси, гориво и тежко оборудване в достатъчни количества за настъпателни или дори широкомащабни отбранителни операции чрез понтонни преходи или по въздух е непрактично, ако не и невъзможно. Ако украинските сили разрушат и трите моста и успеят да попречат на руснаците да възстановят функционалността, на който и да е от тях за продължителен период от време, руските сили на западния бряг на Днепър вероятно ще загубят способността си да се защитават дори от ограничени украински контраатаки", се казва в доклада.

ISW изброява признаци на влошаване на снабдяването на руската армия, свързани с прекъсването на руските линии за наземни доставки:

Недостиг на гориво и боеприпаси сред руските войски в западната част на Херсонска област;

Изоставени руски превозни средства;

Намаляване на интензивността и прекратяване на руските наземни и артилерийски атаки;

Възможно е да се увеличат случаите на грабежи от страна на руснаци;

Увеличаване на съобщенията от руски войници за недостиг на доставки;

Увеличаване на броя на руските военнопленници, пленени от украинските сили;

Липса на ново тежко оборудване, доставено в западната част на Херсонска област.

По-рано британското разузнаване съобщи, че руските окупатори не могат да използват двата основни пътни моста за снабдяване на групировката на западния бряг на река Днепър в Херсонска област. В резултат на това всички доставки за руските войски с численост няколко хиляди души зависят от две понтонни преминавания.

https://offnews.bg/sviat/isw-rusia-niama-da-mozhe-da-se-zashtiti-dori-pri-ogranichena-ukrainsk-783032.html
#2
Резерват ,,Вълчи дол"


Вълчи дол е резерват, разположен в Източни Родопи, България.

Обявен е за резерват с обща площ 776,24 хектара със Заповед № 877 на Комитета за опазване на природната среда при министерски съвет от 25.11.1980 година, с цел запазването на единствена тогава в България колония на белоглави лешояди. Той е част от Защитена зона ,,Студен кладенец" и от орнитологично важното място ,,Студен кладенец".

Резерватът Вълчи дол е единственият строг резерват в Източните Родопи. Разположен е южно от язовир Студен кладенец, в землищата на селата Студен кладенец, Стари чал и Бойник, община Крумовград, Кърджалийска област.

Флора

Ландшафтът е изключително разнообразен: скали, пасища, гори, храсти. В резервата много силно е изразено средиземноморското влияние върху климата, което е дало отражение върху флората и фауната. Територията му включва разнообразни местообитания.

Преобладава храстовидната растителност представена от драка, келяв габър, мъждрян, клен и вечнозелени храсталаци от средиземноморски тип с преобладаваща червена хвойна. Във високите части има широколистни гори от бук, благун, горун, цер, вергилиев дъб и космат дъб, а в ниските билни части са разположени съобщества на люляк.

Голямо е видовото разнообразие на растения, редица от които са редки и ендемити. Установени са 413 вида висши растения, от които 1 български и 6 балкански ендемита. Един вид растение е застрашен, а 14 вида са редки, включени в Червената книга на България. Сред тях са нежният лопен, родопската горска майка, родопският силивряк, райхенбахова перуника, трипръста каменоломка, испанска тлъстига, вандазово кукувиче грозде, сръбският ранилист, хипомаратума. Срещат се и 27 вида орхидеи, от които най-красиви са пурпурния салеп и недоразвития лимодорум. Особено интересен е родопският силивряк, който е балкански ендемит и терциерен реликт. Освен като ,,орфеево цвете", което е свързано с древна легенда, той е известен и с името ,,феникс", заради способността му да престои изсъхнал в продължение на повече от 2 години и след поставянето му в подходящи условия да възстанови жизнените си функции.


Белоглав лешояд от Вълчи дол

Фауна

Във Вълчи дол има изключително разнообразие на грабливи птици. Установени са 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България. Тук се срещат белоглав лешояд, египетски лешояд, белоопашат мишелов, керкенез, черен щъркел, гарван, бухал, скална зидарка, син скален дрозд, испанско каменарче, голям маслинов присмехулник, малко черноглаво коприварче, червеногушо коприварче, белочела сврачка, черноглава овесарка, зеленогуша овесарка. Районът е важно място за търсене на храна и почивка на черния лешояд и царския орел, които са световно застрашени.

Особено внимание заслужава белоглавият лешояд, който е една от редките и изчезващи птици. Върху огромната скала Картал кая през 1978 г. е открита първата естествено завърнала се колония на белоглави лешояди в България. В съседство с резервата е обособена специална площадка за подхранване на лешоядите и е направена постройка за тяхното наблюдение.

Голямо е разнообразието на влечуги и земноводни. Те са представени от 21 вида, сред които змиегущер, тънък стрелец, смок мишкар, змия червейница, вдлъбнаточел смок, жълтокоремник.

От едрите бозайници се срещат вълк, дива свиня, сърна, благороден елен и елен лопатар.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Резерват ,,Вълчи дол""Вълчи дол" е единственият строг резерват в Източни Родопи. Той се намира в Бойник планина, южно от язовир Студен кладенец. Резерватът е обявен през 1980г. по предложение на БАН и осигурява опазването на една от най-дивите и запазени части на Източните Родопи. Включва разнообразни местообитания - скали, пасища, храсталаци, дъбови и букови гори. Растителността в резервата е разнообразна. По-голямата част от горите са сухолюбиви - от благун, цер и космат дъб. Храстовата растителност заема големи площи. Характерни за резервата са съобществата на люляка (Syringa vulgaris), които заемат основно билните части. По скалните местообитания са разположени растителни съобщества с голямо видово разнообразие, в които влизат редица редки и ендемични видове като скален игловръх (Alyssum saxatile), испанска тлъстига (Sedum hispanicum) и др. Общо в резервата са установени 14 вида растения включени в Червената книга на България. Сред тях са родопския силивряк (Haberlea rhodopensis), родопската горска майка (Lathraea rhodopaea), сръбският ранилист (Stachys serbica) и др.

"Вълчи дол" се отличава с изключително разнообразие на грабливи птици.  Тук са установени 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга на България. Районът на резервата е важно място за търсене на храна и почивка на световнозастрашените черен лешояд (Aegypius monachus) и царски орел (Aquila heliaca). Тук се срещат още гарван (Corvus corax), зеленогуша овесарка (Emberiza cirlus), черен щъркел (Ciconia nigra), бухал (Bubo bubo). Влечугите и земноводните са 21 вида сред които змиегущер (Ophisaurus apodus), змия червейница (Typhlops vermicularis), тънък стрелец (Coluber najadum). От едрите бозайници се срещата вълкът (Canis lupus), дивата свиня (Sus scrofa), еленът  лопатар (Dama dama) и сърната (Capreolus capreolus). 

Внимание! Съгласно закона за защитените територии в резервата е забранена всяка човешка дейност. Достъпът е ограничен, придвижването става по определени пътеки като е задължително предварително съгласуване на всяко посещение с РИОСВ Хасково.

https://bspb.org/madjarovo/bg/valchi_dol.htmlРезерват ,,Вълчи дол" в Източни Родопи
#3
avatar_Hatshepsut
Екология / Re: Тема за птици
Last post by Hatshepsut - Today at 13:49:03
Трипръста чайка


Трипръстата чайка (Rissa tridactyla) е птица от семейство Чайкови (Laridae). Среща се и в България. За първи път в страната е установена от орнитолога Николай Боев въз основа на погрешно определен колекционен екземпляр в някогашния Ловен музей в гр. Плевен.


Трипръста чайка в полет

https://bg.wikipedia.org/wiki/Трипръста чайка


Трипръста чайка (млада птица)


Наблюдение на трипръста чайка (Rissa tridactyla) във вътрешността на страната

18.12.2019
Две наблюдения на трипръста чайка (Rissa tridactyla) са регистрирани през ноември и декември в района на Шабла и вътрешността на страната.

На 19 ноември по време на експедиция за фотоидентификация на делфини, от борда на рибарски кораб експерт на Зелени Балкани наблюдава и документира млад индивид от вида трипръста чайка, хранещ се в района на Шабла. Птицата е наблюдавана сред ято от други видове чайки, придържащи се в близост до рибарски кораби, работещи на трал за барбун и изхранващи се с изхвърления от тях улов – предимно меджит и друга дребна риба.

Интересно наблюдение на вида от вътрешността на страната е регистрирано на 11.12.2019 г. По сигнал на граждани, млада трипръста чайка е транспортирана от района на гр. Пловдив в Спасителния център на Зелени Балкани в гр. Стара Загора. Птицата е намерена на автомагистрала ,,Тракия", в района между с. Царацово и с. Радиново с видими наранявания. След преглед и рентген, ветеринарните лекари установяват множествена фрактура на дясното крило и вътрешен кръвоизлив. Назначено е лечение, но за съжаление птицата не успява да се възстанови.

Видът се среща основно по Атлантическото крайбрежие и е сравнително рядък за района на страната. Наблюденията във вътрешността на страната и далеч от морския бряг са изключение, като последното документирано е от яз. Овчарица на 30.12.2012 г. (БДЗП).

За контакти:
Димитър Попов - 0885108712, dpopov@greenbalkans.org

https://greenbalkans.org/bg/Nablyudenie_na_triprysta_chayka_Rissa_tridactyla_vyv_vytreshnostta_na_stranata-p7351Rissa tridactyla
#4
Завет

Аз ви срещнах без слънце и радост
с безнадеждни и празни ръце
и ви дадох разгулната младост
на безумното свое сърце.

Мойта песен цъфтеше отново
с непринудена жажда и жар.
Аз бях рицар на страшното слово
и на страшните рицари цар.

И разгромили свойте тъмници,
вий ограбихте мойте слънца,
като малки капризни царици,
като малки немирни деца.

И сега ми е тъмно и болно -
мойта пладня на заник клони, -
мойте радости гаснат неволно
и спокойната есен слани.

И когато пустинно-печален
свечерее лазурния ден,
в онзи час безнадеждно-прощален
помолете се всички за мен!
#5
Мироздание

Пред моя взор животът се разтвори
кат чашката на ведроцветен крин -
и аз пребродих всички кръгозори:

целувах свода знойноведросин
и славослових земната съблазън,
като прокуден и разблуден син.
 
Живота ми бе ярко отбелязан
с победите по триумфален път,
макар да бях с проклятие наказан.

И неведнъж целувах свойта смърт,
и неведнъж съм плакал от тревога -
безгрешно чист и раб на свойта плът.

Но и в скръбта на тая участ строга,
сред земното безпътие и срам
целунах злото и създадох бога -

и сам издигнах лъчезарен храм,
и мир създадох - нов и необятен -
и нему свойто слънце ще раздам.
#6
Закана

Над стария замислен град се стели
мъгла и дим, мъгла и ведър дим...
И вятърът - бездомен пилигрим -
развява плахо сънищата бели.

И ний вървим, и крепнем, и вървим
низ тоя град от живи и умрели -
и в порива на устремите смели
изграждаме, владеем и рушим.

И всеки ден за нас е нов закон,
и всеки зов - един съборен трон
за ордата престъпна и пияна.
 
И в мъката на всеки смъртен грях,
и в трепета на всеки стон и смях
цъфти и зрее нашата закана.
#7
Топ 10 на най-големите компании според пазарната им капитализация за периода 1979-2021:


Top 10 Largest Companies by Market Cap (1979-2021)

В края на 80-те - впечатляваща японска доминация!
#8
Еклезиаст

Изградих си олтари от злато,
като древния цар Соломон.
Мойто царство бе царство богато
и богат ми бе царския трон.

В тежък поход и тежки несгоди,
претърпял дълголетни войни,
завладях многобройни народи
и заграбих три златни страни.

И звуча над пространства безкрайни
моя властен монаршески зов;
аз познах чародейните тайни
на вълшебното слово любов.

Аз познах сладострастната мъка
и отровната нейна лъжа,
и скъбта по далечна разлъка -
затова безнадеждно тъжа.

И тъгата ми няма предели,
както няма за мене подслон;
мойте птици са птици измрели
и печален е царския трон.
 
Вее вечер над светлите зали,
дето светло блаженство познах;
векове непробудно заспали
будят тъмна тревога и страх.

На сърцето ми странник почука -
неизбежната скръб на света -
и познах вековечната скука -
суета, суета, суета!
#9
Лебедна песен

В градината ми ябълките зреят,
че лятно слънце лъхна летен зной.
Приижда нощ, препълнена с покой,
и призраците скоро ще запеят.
Гори небето в своя звезден рой
и лунните властителки се смеят.
В градината ми ябълките зреят,
че лятна вечер вее упокой.

В градината ми ябълката рони
назреялите свои плодове.
Люлеят се натегналите клони
и сладка смърт ги гали и зове.
Целувайте ме, късни ветрове,
сред тия безнадеждни небосклони!
В градината ми ябълката рони
назреялите свои плодове.
#10
Над водите

Прехвъркат бели птици над морето,
събудени на утрото в мъглата;
прехвъркат бели птици над морето,
обагрени със пурпур по крилата.

Прехвъркат бели чайки над водите -
водите дремят, утрото ведрее,
прехвъркат бели чайки над водите
и слънцето посоката им грее.