• Welcome to Български Националистически Форумъ.
 
avatar_Hatshepsut

Възрожденски учебници вече могатъ да се четатъ онлайнъ

Започната отъ Hatshepsut, 14 Сеп 2018, 21:45:05

0 Потрѣбители и 1 гостъ преглеждатъ тази тема.

Hatshepsut

Възрожденски учебници вече могат да се четат онлайн


Йоаким Груев със своите ученици

Уникални помагала, които са били в помощ при обучението на българските ученици от преди два века, могат да бъдат намерени вече онлайн.

Учебни програми, буквари, атласи,  учебници по български език и риторика, по физика и химия и други книги, които са издадени преди Освобождението или малко след това, са публикувани в дигитален вид в националния онлайн каталог на академичните библиотеки в страната – Своден каталог НАБИС. Придобиването на знания и добро образование е било престижно в онези години.

Съставителите на учебните програми са се опитвали да осигурят и съответните учебни пособия, които да предоставят най-новите и модерни за онова време научни постижения. Например учебникът по ,,Зоология: За долнитѣ класове на българскитѣ реални училища и гимназии"(1881) е бил превод на помагалото, което тогава са използвали в гимназиите в Австро-Унгария. Друг подобен учебник е бил този по ,,Физика за главны народны училища" (1872).

,,Общое землеописание вкратце за сичката земля", издадено в Смирна през 1843 г., както и ,,Малъкъ учебенъ атласъ въ девять карты", публикуван през 1865 г., са безценни помагала по география. Второто от тях отразява етап от политическите промени в света, когато държави като Персия, Белуджистан и Хындостан все още са съществували, а днешните Китай и Австралия са се именували Хына и Нова Холандия.

Забележителна е и оригиналната учебна програма отпреди два века, използвана като основен документ при подготовката на учениците в габровските гимназии през 1873 г. В онези години ,,първоначалното обучение" е започвало в първо и второ ,,отделение", където се е наблягало на четенето ,,по български и по славянски", на преписването от книги, както и на ,,умствено счисление". Специално внимание се отделяло и на предмета ,,Законътъ Божiй" и всеки час започвал с молитва.

Каталогът  НАБИС дава възможност за извършване на търсене на заглавия на книги, на списания, архивни материали и други библиографски данни сред почти 2,5 млн. записа от 30 библиотеки в България.

http://www.desant.net/show-news/31384/

Hatshepsut

Възрожденски учебници вече могат да се четат онлайн и в сайта на Глобалната електронна библиотека http://www.wdl.org/en , който предлага подбор от документи, съхранявани в големи библиотеки на различни страни. ГЕБ има опции за навигация на 7 езика и съдържания на повече от 40. Идеята за нейното създаване е на Джеймс Билингтън, който е директор на Библиотеката на Конгреса на САЩ. Първоначално е създадена на базата на тази библиотека, но през последните 4 години към проекта са се присъединили други библиотеки и национални архиви на различни държави. Самият проект включва дигитализиране и представяне в интернет на редки книги, ръкописи, географски карти, аудио и видеоматериали и т.н., които се съхраняват в националните библиотеки на редица страни.
До този момент от България са дигитализирани няколко книги и архивни документи, сред които са следните заглавия: "Рибен буквар" на Петър Берон, "Неделник" на Софроний Врачански, "Българските хайдути" на Раковски от 1867 г., "Габровското училище и неговите първи попечители" на Петко Р. Славейков, както и още материали, свързание с първото светско училище открито в Габрово през 1835 г.

Ето и връзка към страницата за България: http://www.wdl.org/en/search/gallery?ql=eng&a=-8000&b=2009&c=BG&r=Europe

Hatshepsut

Поуките на Рибния буквар


Автор на Рибния буквар е българският възрожденец Петър Берон. ,,Буквар с различни поучения" е първият новобългарски учебник. Издаден е през 1824 г. в Брашов. Тогава П. Берон е на 24 години.
Това е първото произведение, с което българският книжовен език става изцяло народен. Безспорен факт е, че преди него съчиненията на Паисий Хилендарски и на Софроний Врачански са писани на народен език в основата си, нo са и примесени с много черковнославянски елементи. Дори и тези произведения, писани десет-петнадесет години след това не могат да се сравнят по чистота и достъпност на език с този първи буквар.

Д-р Петър Берон въвежда някои характерни норми, които залягат в основата на българския книжовен език – една от тях е употребата на съвременните форми на личните местоимения за трето лице — той, тя, то, те (за сравнение Паисий Хилендарски употребява западните и черковнославянски форми –он, -она, -оно, -они). Друга особеност е формата за членуване в множествено число -те, която се възприема от Иван Богоров, в последствие и от Търновската школа; частицата -ще за образуване формите на бъдеще време и ще е винаги с ударение.

Делото на Петър Берон има и редица други заслуги за оформянето на родния ни език, като до 1862 г. е претърпял 5 издания с различни поправки (като редукцията на неударените гласни). Това подсказва, че авторът диктува насоките в развитието на книжовния език. В настоящата публикация ви представяме Трети раздел на Рибния буквар, представящ добри съвети/поучения.

Третият раздел на Рибния буквар е назован от автора ,,Добри съвети". Предлагаме ви да се запознаете с тях в оригинален текст. Може да ви послужат – мъдростта е вечна.

Добри совети
1. Щото не щеш да ти струват другите, нито ти да го струваш на другите.
2. Ако много хортуваш, много по грешки струваш.
3. Ако излъжиш един път, не та вярват вторий път.
4. По-добре приятел верен, а не камен безценен.
5. На големци да не ся противяш и с болярци да не ся скарваш.
6. Другому не ся присмивай, ами тебе си обгледвай.
7. Струвай добро, да намериш добро.
8. Да не ся присмиваш никому, кога изпадни, защо никой не знай как ще усъмни.
9. Който днес е болерец, утре можи да е слепец.
10. И който днес е голямец, утре можи да е мертвец.
11. Почитай старите, доде младейш, да почитат и тебе, кога устарейш.
12. Щото ся вричаш, да го струваш.
13. Щото не можиш да сториш, нити да ся вричаш, чи ще го сториш.
14. Да не вяроваш всякога, кога та хвалят, защо често хората друго хортуват и друго мислят.
15. Художество (занаят) да ся научаваш, защо тогази никога не угладняваш.
16. По-добре да думат зле за тебе, а ти да си добър, а не да думат добре, а ти да си лошав.
17. Ако не попистяваш, скоро усиромашаваш.
18. При каквито живейш, на тях ще уприличейш.
19. Да не гледаш кората, ами средата.
20. Кога нещо ще начениш, силата си перво да притеглиш.
21. Ако не ся трудиш, доде младейш, без риза ще устарейш.
22. За утре да не оставяш, щото за днес настаняваш.
23. Щото не знайш, нити да хвалиш, нити да кориш.
24. Да не ся срамуваш, кога питаш, за което не разбираш.
25. Днес да мислиш, утре що ще правиш.
26. По-добре да си сам, а не с развратен человек.
27. Не отдавай зло за зло.
28. Почитай всякого, както му прилича.
29. Да наченваш всяко нещо, отдето треба.
30. Доде е време, да си отваряш очите.
31. Никога нищо да не речеш, доде перво не го смислиш.
32. Малко хортувай, много слишай; заради това имаш една уста и две уши.
33. Щото струваш, струвай го добре и мисли за сетнената.
34. Който забраня по-безсилните, забраня ся от по силните.
35. Който не познава доброто, често изпадва в злото.
36. Който управдява неправедните, унеправдява правед ните.
37. Всякий обича, който му прилича.
38. Който себе си хвали, гой себе си кори.
39. Мудриат по-много хортува, кога помълчава, а не безумниат, кога балнува.
40. Благороден е доброделецат, а не болярецат.
41. Всяко е лесно за трудливиат и всичко е мъчно за мър- шливиат.
42. Който с неправда проболярява, скоро усиромашава.
43. Птичетата ся познават по цартението, а человеците по хортуванието.
44. Человек проболярява, ако попистява.
45. Щото скоро става, скоро ся загубява.
46. Всякий, колкото му чергата стига, толкози да ся простира.
47. Който много хортува, я много лъжи, я много балнува.
48. Който има наука, не изпадва никога.
49. Който хвали злото, не люби доброто.
50. Марзиливиат человек напразно яде хлябат.
51. Марзиливиат е баща на злото.
52. При лукави человеци и добрият става лукав.
53. Добр человек вред ся нахраня.
54. Всяко нещо има врямето си.
55. Всяко нещо да бъди с мярка.
56. Който трап за другиго изкопава, той себе си вътре закопава.
57. По-добре сух хляб с мир, а не много ястия със скорб.

https://trud.bg/

Hatshepsut

От нашата Download-секция може да свалите Рибния буквар на Петър Берон:

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=3008

...както и "Голяма българска читанка" на Кузман Шапкарев:

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=3454

Hatshepsut

Неизвестни факти за ,,Рибния буквар"


,,Буквар с различни поучения" (известен още като Рибния буквар) от Петър Берон е може би най-известната и коментирана възрожденска печатна книга. Въпреки че за нея и автора ѝ се е писало много, има редица неосветлени факти, които не са известни на широката аудитория. Причините за това са няколко.

Букварът е отпечатан в зората на нашето книгопечатане и практически е първата печатна книга на разговорен (простонароден) език. Такива претенции са заявени от ,,Кириакодромион" (,,Неделник") на Софроний Врачански, създаден през 1806 година, но те не са съвсем точни, тъй като тя е смес от разговорен и църковно-славянски език. Освен това към 1824 година все още няма български вестници или списания, които да отразят отпечатването на буквара, а и Петър Берон е едва на 25 години. Към това трябва да добавим, че авторът на буквара не обича да дава сведения за живота си и не дава ликът му да се възпроизвежда. Единствено неговият приятел Николай Павлович успява тайно да го скицира и после да направи единствения му портрет.


Заглавната страница на първото издание на ,,Рибния буквар" от 1824 година

Още една причина вероятно се крие в трудното разпространение на първото издание на буквара. Неговото приемане тогава е неднозначно. Докато учени като Юрий Венелин са възхитени от ясната структура и език, в родния му град Котел книгата не се приема добре, заради критичния предговор, нападките към изучаването на Псалтира и Часослова (които са неразбираеми за децата) и липсата на по-голям обем религиозни теми.

Най-голям е недостигът на сведения за ,,Рибния буквар" като артефакт – хартия, печат, шрифт, илюстрации, както и кога придобива популярното си име ,,рибен". Много често изследванията за буквара се съсредоточават само върху първото му издание от 1824 година, което също изкривява нещата и пречи за по-обхватното разбиране на значението и ,,живота" на тази книга. Също така, много от публикациите за Буквара са слабо илюстрирани, което пречи да се видят някои особености на дизайна на прочутата книга. Нека разкажем за някои любопитни (и малко известни) факти за оформлението на ,,Рибния буквар".

Петър Берон разказва в Предговора на Буквара за структурата му – след предговора започва с имена, местоимения и прочие, че събира и няколко къси и различни поучения от ,,Дарварьоват Еклогар".

Но включването на текстове от Буквара на Дарварис съвсем не означава, че този на Берон подражава. Той е оригинален и по съдържание, и по оформление. Берон е новатор по много линии – идеята за светско образование, взаимно обучение, звучното изговаряне на буквите (,,а", ,,бъ", ,,въ"... или ,,а", ,,бе", ,,ве"..., а не ,,аз", ,,буки", ,,веди"...), идеята, че обучението трябва да се нагажда спрямо децата и включването на светски за сметка на трудно разбираемите религиозни теми.

Всички източници споменават, че букварът е отпечатан в Брашов, въпреки, че на заглавната страница не е указан градът или печатницата. В старите каталози и цитирания Брашов е поставен винаги в скоби, т.е. предполага се, че е отпечатан там. Градът е известен с традициите си в книгопечатането, има и старо училище с печатарска преса, където през 2016 година бе поставена и паметна плоча на Берон. Но има и един съседен град в Трансилвания, Сибиу, където също има големи традиции в книгопечатането. Именно там е създадена е известен с първата печатница в Трансилвания и втората на територията на Румъния, създадена през 1525 година. Младият Петър Берон вероятно е разглеждал и взаимствал част от струтурата на съществуващите вече румънски буквари. Ето един румънски буквар, издаден малко по-рано, през 1822 година, в Сибиу в печатницата на фамилията Барт.


Сравнение между ,,Рибния" (ляво) и румънския буквар от 1822 година (дясно)

И двата буквара са с еднакъв формат, печатани са на еднаква хартия, ползват почти еднакви шрифтове, т.нар. църковнославянска кирилица (има малки разлики) и страниците изглеждат оформени почти еднакво. Навлизането на печатни книги на т.нар. ,,гражданска кирилица" (която ползваме и днес) започва малко по-късно, през 30-те години на XIX в., например, ,,Аритметиката" на Христаки Павлович от 1833 година, която е отпечатана на гражданска кирилица (гражданица).

Бероновият буквар има и още едно предимство – илюстрациите му. Изображенията са 12 на брой, отпечатани в 3 разгъващи се приложения (3 дълги листа). На един от разгъващите се листа има кит и делфин. Някои изследователи твърдят, че името ,,Рибен буквар" идва от кита и делфина, други, че на задната корица  имало делфин. Но, както отбелязва в подробните си изследвания за името Иван Алексиев, вероятно името ,,рибен" се добавя към буквара на Берон доста по-късно, някъде между второто и седмото издание, когато се печатат за кратко време няколко издания и когато броят на рибите в текста и изобщо морската тематика са увеличени. Оставяме настрана факта, че китът и делфинът не са риби. Дори и името ,,Рибен буквар" да е употребявано устно по-рано (няма писмени документи за тази употреба преди 1858 година), то започва да се използва интензивно по-късно, за да се различи Буквара на Берон от редицата други български буквари, които почват да се издават след 1840 година. Ако се погледнат каталозите на Маньо Стоянов или Николай Теодосиев за нашата възрожденска печатна литература, издаваните български буквари в периода 1840 – 1878 са десетки.

Букварът с различни поучения на Берон, заедно с отпечатания през същата година ,,Псалтир" на букурещките българи Анастасий Полизов, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу и Стефан Попович, са едни от първите илюстровани възрожденски печатни книги, където илюстрациите подпомагат разбирането на текста. Разбира се, ,,Кириакодромиона" от 1806 година, както и други религиозни печатни книги преди 1824 година имат орнаменти и гравюри, но тези илюстрации имат по-скоро орнаментален характер. Между другото, букурещките българи Георги Полизов, Добри Хаджи Йоан Бакалоглу и Стефан Попович също са едни от пионерите, решили да издават учебни помагала и в периода 1824 – 1830, освен Псалтира и Часослова, печатат в Букурещ един буквар (първо издание 1824, второ – 1825).

Любопитно е съвпадението в хартията на буквара на Берон и румънския буквар от Сибиу. По това време в много страни все още се използва ленена или ленено-конопена хартия, правена ръчно, от парцали (от дрехи). Тя има характерна структура, обусловена от начина на ,,отливане" на листата. Виждат се нишките на лена и ,,бели линии" от ребрата на решетката, през която изтича водата при формирането на един голям лист хартия. Въпреки че от XIV до началото на XIX в. производството на ръчна парцалена хартия се извършва по една и съща традиционна технология и цветът на листата е леко жълтеникав. Има разлики в качеството на хартията, дебелина, броя ленени нишки на см, нюанси в цветовете и други особености при различните производители на ръчна хартия. Ленената (ръчната парцалена) хартия е устойчива на времето, запазва качествата си, но е доста скъпа и след 1835 – 1840 нейното производство отстъпва на т.нар. памучна валцована (машинно произведена) хартия. Ленената хартия, както и дрехите, могат да бъдат нападани от молци и гризачи и затова често на по-старите книги могат да се видят дупки.

Петър Берон попада в Брашов по времето когато българите там, някои от които заможни хора, започват да мислят за издаването на български учебници. В послесловието на буквара си, Берон дава доста подробна информация за тези издателски намерения. Интересно е, че споменава за един Лексикон за самообучение, който обаче не е издаден. Споменава се и ,,Священное цветоотбрание". Неговият благодетел, поел издаването на Буквара от 1824 година, Антон Йованович, поема и следващата книга, ,,Свещенно цветосъбрание или сто и четири свещенни истории" (Священное цветоотбрание или сто и четире священи истории), в две части, издадени в Будапеща (Буда/Будин), 1825 година. Там се споменава Буквара на Берон, обяснява се неговата цел и предимства, но все още той не е наречен ,,Рибен".

Следващите 4 издания на Буквара на Берон (1841, 1846, 1847, 1850) са отпечатани в Букурещ, в печатницата на Питар Захари Каркалеки, без предговора и послесловието, има редакции и увеличение на текста. Липсва името на автора (дали заради обидата от мнението на училищните настоятели в Котел за първото издание, дали защото Берон вече става европейски учен и не желае името му да стои на буквар). Големият период между първото и второто издание вероятно подсказва, че първото не е било особено популярно в училищата и поради критичния предговор и поради минималния брой религиозни теми, че не се е понравил на много настоятели на училища в България. Първото издание може би се е разпространявало поради това, че е една интересна енциклопедична книжка, написана увлекателно на съвременен език, но не е могло да окаже влияние върху обучението в тогавашните килийни училища.

В училищата значимо влияние оказват следващите издания на Буквара. При тези букурещки издания след 1841 година, текстът е увеличен с темата за ,,въздушните явления", резултат от френските разработки на Берон на тема ,,атмосферология" (което показва ангажираността на Берон със следващите издания). Илюстрациите са пак отделно (приложения), отзад, изображенията на животни, 12 на брой, са отпечатани литографски. Листовете не са разгъващи се, а са с рамера на другите листа. Прави впечатление по-финната изработка на илюстрациите.


Илюстрации към първото издание на ,,Рибния буквар"

Хартията на букурещките (1841, 1846, 1847, 1850) и цариградските (1856, 1862) е вече памучна, валцована (машинно произведена) хартия. Тя е бяла, гъвкава, но също като ленената скъпа, използва се в периода 1840-1890 година. След това навлиза дървесинната (или смесената) хартия, която е по-евтина, но с времето става чуплива, заради киселинността си. Поради спойващото вещество (нишесте) и поради свойствата на памука, тази памучна хартия е чувствителна на влага, появяват се кафяви петна, които после не могат да се премахнат, дори и при реставрация.

Печатницата на ,,Захария Каркалеки и Син" е отпечатала 15 български книги и съществува до 1850 година. Любопитно е, че през 1846 година Захари Каркалеки печата и Буквара на Хаджи Найден Йованович (Йоанович) от Татар-Пазарджик (днешен Пазарджик). Вероятно поради закриването на печатницата, следващите две издания на буквара (1856 и 1862) са отпечатани в Цариград, в печатницата на Тадей Дивичиян (който печата и ,,Цариградски вестник" на Иван Богоров, Александър Екзарх и Тодор Бурмов). В тези две издания илюстрациите вече са в текста, а рибите са сериозно застъпени. Тадей Дивичиян вече има опит в печатането на български буквари, след като през 1844 година в Цариград печата Буквара на Константин Огнянович.

Както споменахме, името ,,Рибен буквар" се среща по-късно и вероятно е в резултат от придобитата популярност и добавянето на немалко риби при изданието от 1856 година (и още 3 при изданието от 1862 година). И, както бе изказана по-горе тезата, в резултат на стремежа да се разграничи Буквара на Берон от десетките български буквари издавани след 1840 година.

Ето някои ранни отзиви на буквара и как е наричан той. Един от ранните изследователи на нашата книжнина и история Юрий Венелин в своята книга ,,Древните и сегашни българи" (1829) дава много висока оценка на Буквара на Берон. Той възхитено споделя, че не е виждал сред руските буквари така добре направен. Проф. Измаил Срезневски, един от ранните изследователи на българската печатна книга, също споменава буквара в своя ,,Очерк книгопечатанiя в Болгарiи" от 1846 година.

Първата публикация, където буквара на Петър Берон е наречен Рибен, е на съвременника му д-р Иван Богоров, в списание ,,Български книжици" през 1858 година. Мистерията дали на последната корица на буквара от 1824 година има делфин и оттам е дошло името му, си остава, защото екземпляр със запазена задна корица на този етап няма. Именно затова трябва да имаме доверие на всички съвременни изследвания, според които той е придобил това име в периода 1841 – 1862.

https://bulgarianhistory.org/riben-bukvar-petar-beron/

Hatshepsut

"Рибният буквар" или родолюбивите поучения на Берон


"Буквар с различни поучения" или "Рибен буквар" (1824) на Петър Берон в НИМ (Снимка: Павлин Даскалов/Колаж: Юлиян Илиев)

"Любя, любиш, люби.
Любим, любите, любят.)
Любил съм, любил си, любил е.
Любили сми, любили сте, любили са.
Любил бях, любил беши, любил бе..."

Рибен буквар, 1824 г.


"Буквар с различни поучения" или "Рибен буквар" (1824) на Петър Берон

В "Проглас към Евангелието" Константин-Кирил Философ пише: "Голи са без Книги всичките народи, понеже без оръжие не могат с врага на нашите души да се сразят..."

В Деня, в който отдаваме почит на народните си будители, които в най-тъмните векове на робството помагат на народа ни да вярва в светлината и да съхрани своята идентичност, е задължително да си спомним за една свята книжка, която всъщност е първият български учебник - "Рибният буквар".

Негов автор е д-р Петър Берон. По време на издаването на забележителната книга на Българското Възраждане, той е бил едва 24-годишен. Българолюбивото дело се случва в град Брашов, годината е 1824 г. Букварът съдържа 140 страници и е в малък формат.


Пълното наименование на първия български учебник е: "Буквар с различни поучения, събрани от Петра х. Беровича, за болгарските училища. Напечата ся с помощта на г. Антоньова Йовановича. В годе 1824"." Той оставя дълбока следа в културния, образователния и в духовния живот на българите.


Причината учебникът да е по-известен като "Рибен буквар" е последната страница на книжката. Там са изобразени кит и делфин - заради тези две риби, букварът получава това наименование. Наричан е така още през периода на Възраждането.


В него има интересна информация, но не е буквар в буквалния смисъл на думата. По скоро може да бъде наречен малка енциклопедия.

В нея Берон събира най-различни факти, които обединява в 8 раздела. Той отхвърля разпространеното по това време килийно образование и препоръчва образованието в европейските държави, в които доста е пътувал.

В предговора Берон изтъква подбудите, които са го накарали да напише родолюбивата книжка.

Авторът изтъква, че за да се изучат добре децата, е необходим подготвен и добър учител. Берон напълно отхвърля метода на насилие или наказание.

Твърди, че децата трябва да се учат, но и да играят. Учителят трябва да бъде авторитет за децата, да им служи за пример, пише Берон.

В първия си дял, букварът съдържа всички 42 черковнославянски букви, написани с 3 различни шрифта. В този дял е поместена и информация за частите на речта. За пример на различните времена и числа на глагола, Берон избира думата "любя".


Втори дял на буквара съдържа молитви - те са шест на брой и трябва да бъдат изричани от децата преди лягане и след ставане от сън, както и преди и след хранене и преди завършване и започване на учебните занятия.

Частта от трети до шести дял на буквара, може да бъде оприличена на днешната читанка - различни приказки и басни с поучителни истории, афоризми, разкази, цитати.

В дял трети "Добри съвети" Берон написва 57 съвета за отношенията между млади и стари, за уважението, разбирателството и любовта между поколенията, за толерантността.

"Умни съвети", който е поместен като четвърти дял от учебника, съдържа мисли от велики древни философи. Повечето от тях са поучителни за децата - кое е справедливо и кое не, кое добро и кое - зло.


Пети раздел е озаглавен "Басни" - в него са включени басни, предимно от Езоп.

50 кратки разказчета има в раздел шест. Берон ги е подбирал с идеята смисълът и поуката в тях да учи децата към честност, трудолюбие, приятелство и благородство. Разказите са от гръцката литература.

"Физически сказания" е седмият раздел, който всъщност е и най-голям. Дава знания по различни предмети - география, анатомия, хигиена и др. Обясняват се значенията на някои думи, освен това се разказва за различни видове животни, различни явления, анатомията на човешкото тяло и др. В края на книжката има 12 рисунки на различни животни, както и много интересни съвети за хората.
"Аритметика" е осмият дял от буквара. В него са поместени основните действия - събиране, изваждане, умножение и деление.


Последната информация, поместена на страниците на малката енциклопедия, съдържа обръщение към сънародниците. В него най-общо Берон призовава подпомагането за развиването на българските книги. Заглавието на обръщението е "Любезни еднородни".

В "Рибния буквар" българският книжовен език става изцяло народен. Безспорен факт е, че преди него съчиненията на Паисий Хилендарски и на Софроний Врачански са писани на народен език в основата си, нo са и примесени с много черковнославянски елементи. Дори и тези произведения, писани десет-петнадесет години след това не могат да се сравнят по чистота и достъпност на език с този първи буквар.


Поученията на д-р Петър Берон от "Рибния буквар":

Щото не щеш да ти струват другите, нито ти да го струваш на другите.

Ако много хортуваш, много по грешки струваш.

Ако излъжиш един път, не та вярват вторий път.

По-добре приятел верен, а не камен безценен.

Другому не ся присмивай, ами тебе си обгледвай.

Струвай добро, да намериш добро.

Да не ся присмиваш никому, кога изпадни, защо никой не знай как ще усъмни.

Който днес е болерец, утре можи да е слепец.

И който днес е голямец, утре можи да е мертвец.

Почитай старите, доде младейш, да почитат и тебе, кога устарейш.

Щото ся вричаш, да го струваш.

Да не вяроваш всякога, кога та хвалят, защо често хората друго хортуват и друго мислят.

Художество (занаят) да ся научаваш, защо тогази никога не угладняваш.

По-добре да думат зле за тебе, а ти да си добър, а не да думат добре, а ти да си лошав.

Ако не попистяваш, скоро усиромашаваш.

При каквито живейш, на тях ще уприличейш.

Да не гледаш кората, ами средата.

Кога нещо ще начениш, силата си перво да притеглиш.

Ако не ся трудиш, доде младейш, без риза ще устарейш.

За утре да не оставяш, щото за днес настаняваш.

Да не ся срамуваш, кога питаш, за което не разбираш.

Днес да мислиш, утре що ще правиш.

По-добре да си сам, а не с развратен человек.

Не отдавай зло за зло.

https://impressio.dir.bg/bukvi/ribniyat-bukvar-ili-rodolyubivite-poucheniya-na-beron

Similar topics (1)

Powered by EzPortal