• Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up
 
Welcome to Български Националистически Форум. Please login or sign up.

29 July 2021, 18:05:42

Login with username, password and session length

Top Posters

Hatshepsut
13384 Posts

Шишман
5596 Posts

Panzerfaust
889 Posts

Лина
739 Posts

sekirata
263 Posts

Theme Selector

Members
Stats
  • Total Posts: 22716
  • Total Topics: 1352
  • Online Today: 130
  • Online Ever: 420
  • (13 January 2020, 09:02:13)
Users Online
Users: 1
Guests: 112
Total: 113

Заговорът на масоните срещу Русия - Сталин отвръща на удара

Started by Шишман, 05 April 2021, 09:19:01

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Шишман

Впоследствие
през цялото време начело на Третия райх Адолф бил
много грижовен към сестра си, но многобройните
историци незнайно защо се стараят да не говорят за
това, лишавайки го напълно от човешки качества...

 
След като останал кръгъл сирак, Адик се върнал в
Линц. Там върху него известно време оказвал влияние
Теодор Хаген, монах от манастира, в който ходел още
като малък. Монахът се смятал за голям специалист
по Изтока, култовете и етнографията. Ще съобщим
един интересен факт: използвайки това страстно увле␂чение на Хаген, сътрудниците на Имперското разузна␂ване, срещайки се нееднократно с него, го навели на
мисълта за необходимостта от създаване на тайнствен
орден. Същевременно му разкрили, че в манастира
има древни манускрипти (или наистина някога съхра␂нени там от някого, или подхвърлени от ,,доброжела␂тели" от имперските спецслужби). Запален от новата
идея, Хаген наредил да се наемат работници строи␂тели, за да украсят стените на манастира. Това станало
по чертежи на Хаген, а сред различните символи се
виждал древният знак на слънцето - свастика.

Натоварен е поръчение от резидента, фон Зебо␂тендорф създал свой Орден, прикривайки формира␂нето му с ,,трудове за легендарната земя Туле". Впо␂следствие тази структура получила названието общество
Туле. Скоро мюнхенската структура на Туле станала
филиал на Тевтонския рицарски орден. Ръководството
на Тевтонския рицарски орден се намирало в столи␂цата на Германия. Девиз на неговите членове (включи␂телно в структурните подразделения) станали крила␂тите за всеки немец думи: ,, Gedenke, daji Du ein Deutscher
hist. Haltedein Blul rein! " (,,Помни, че си германец! Пази
кръвта си чиста!") Емблемата на ордена представлява
старинен кинжал върху извити дъбови клонки и готи␂чески надпис: 

 ,,Моята чест е верността"23.

Шишман

Много от лекарите на Бокий се специализирали
в принудителни аборти. Освен това те още тогава при␂лагали специални препарати за превръщане на руските
хора в хронични алкохолици и наркомани. В резултат
на такова медицинско въздействие катастрофално
нараснала раждаемостта на деца е чудовищни наслед␂ствени дефекти, а техните наследници се раждали още
по-уродливи не само външно, но преди всичко умствено.
Този процес вече е невъзможно да се спре, както
и процесът на дегенерация.
Именно тогава, през 1919-1920 година, били
положени, така да се каже, основите на епидемичните
масови заболявания в СССР - сибирска язва, чума,
холера, проказа и други, които променят генетиката
на хората, и те стават бионегативни. Вирусните забо␂лявания  станали обичайна норма в страната на Съве␂тите.

6 Олег Грейг
В края на 20-те години кажи-речи във всяко учи␂лище в страната, във всеки клас буквално половината
деца били дегенерати (това не бива да се възприема
като оскърбление, а само като показател за физиоло␂гичното развитие). От тях в същата пропорция ще
израснат зрели хора, част от които ще станат учители,
лекари, инженери, сътрудници на карателни и други
органи; тези хора ще стоят на всички социални стъпала
на новото общество на ,, строителите на комунизма".

ова?
- Другарю Сталин, планомерното унищожаване
на руския народ е започнало още от времето на убий␂ството на Александър II. Да се спре тази вълна на пре␂стъпност е практически невъзможно. Вие нали се запо␂знахте с материалите на Първия и Втория Интернацио␂нал, както и с много документи и информационен
материал на Имперското разузнаване, оглавявано от
граф Канкрин. Според графа най-добрият изход от тази
ситуация е неутрализирането на Троцки и извеждането
от негово влияние на Николай II и семейството му. Аз
съм склонен да мисля, че графът вижда във ваше лице
реална фигура, способна да спре геноцида над руския
народ.
- Кажете ми, другарю Забрежнев, какъв е по
националност граф Канкрин?
- Той е православен, другарю Сталин, а произ␂хожда от два клона - немски и шотландски.
- Има ли семейство?
- Да, има семейство - съпруга и син.
- Коя е жена му?Геноцидът с психотропно оръжие в Русия 189
- Малко преди да започне Първата световна война,
негова съпруга стана една от княжните Белоселски␂Белозерски.
- Странна работа - за руснаците се безпокоят
неруснаци. Излиза, че аз, грузинецът, трябва да се тре␂вожа за руснаците повече, отколкото те самите за себе
си!


- Другарю Сталин, позволете да не се съглася е
вас. Руснаците, както казахте, вече не могат да се по␂грижат за себе си, защото голяма част от тях просто
деградира.

. Последната възможност
да се съхрани чистотата на руската нация и руската
държавност беше създаването на Кримското правител␂ство начело е барон генерал-лейтенант Пьотър Нико␂лаевич Врангел. Но тази възможност не можа да се
осъществи по редица причини. Една от тях беше унищо␂жаването на гърци, арменци и руснаци в Крим и
Таврия, безмилостно осъществено от еврейските коми␂сари на ЧК Бела Кун и Розалия Землянка.
Сталин, който слушал внимателно, неочаквано

Шишман

 Така, получавайки нови
и нови доказателства, Сталин осъзнавал, че САЩ са
организатор и създател на елитно тайно общество,
известно му под името Орден. Имперското раз␂узнаване успяло да се сдобие с достатъчно количество
документи н а ,, Тръста Ръсел " (така Орденът нарича,
себе си във въпросните документи).


Философствайки и издигайки се в разсъжденията
си над някои приземени истини, Сталин проумял, че
същността на Ордена може да бъде разбрана само от
позициите на Хегеловата философия. Орденът не
може да бъде отнесен нито към левите, десните, рели␂гиозните, светските, марксистките или капиталисти␂ческите организации, защото силните финансови акули
на Америка са и едните, и другите едновременно. Ана␂литиците, наети от генсека на служба, успели да дока␂жат, че единствената приемлива философия за дей␂ствията на Ордена и осъществяването на всичките му
замисли е учението на Хегел.

Просто е? Безусловно. Най-важното обаче е едно:
манипулирането. Не е достатъчно да се каже: прави
така и така - трябва всичко да пресметнеш и да го
направиш...

Ще минат години, и в навечерието на Втората све␂товна война Сталин ще осъзнае, че и резидентът на
Ордена Маркс, и Хитлер, и управляващите сили в
САЩ... имат едни и същи философски корени. И те се
заключават във философските мисли на Георг Вилхелм
Фридрих Хегел!


Преследвайки подобни цели, Орденът винаги е
смятал за свой дълг да контролира строго образова␂нието и да го направлява (тоест да подготвя резиденти;
за това вече стана дума по-подробно, когато говорехме
за университетите и учебните центрове, отворени в САЩ и Европа за лидерите и професионалистите на
Интернационала).


Шишман

Защото правителството
може да се възползва от спонтанните прояви на ня␂каква ,,мъдрост" на оказали се парламентаристи ,,селя␂нин", ,,работник", ,,служител", които огласяват онова,
което им дават, и имат такива мисли, каквито ,,са набити"
в главите им от системата. По този повод Хегел пише:
,,Благодарение на това участие, на личната свобода и
суетата личностите със своето обществено мнение
могат да се окажат доста ефективни и могат да чувстват
удовлетворение от това, че значат нещо". Но какво
значат те, тези обобществени, систематизирани ,,лич␂ности"?!

Интересно понеже и до ден днешен историците лъжат че Ленин и Троцки били в добри отношения
На заседание на Политбюро на ЦК през лятото
на 1922 година Сталин дал думата на Троцки и той
започнал със злословия по адрес на Ленин, Зиновиев
и някои други членове на Политбюро. Генсекът стара␂телно регистрирал това, за него било много важно да
пламне раздор, който да прерасне в разрастващ се кон␂фликт (ето ви ги тезиса и антитезиса, които ще породят
синтез, изгоден на Сталин, защото това ще му позволи
да отстрани физически кървавия палач Улянов-Ленин
и да лиши от реална власт в страната и в партията
престъпника Троцки).Шишман

Между другото, не може да се твърди със стопро␂центова сигурност, че политиката по места наистина
е била именно сталинска - но и той едва ли се е нуж␂даел от политика, различна от провежданата.
Сталин приел не само Хегел, но и позицията на
Забрежнев, който го убедил (а и той сам бил убеден),
че не си струва да се опитва да прави нещо с народа,
който е деградиран от Интернационалите и особено
от миналата Гражданска война, когато вилнеели кара␂телните команди на Бокий и спомогателните подраз␂деления на ЧК. А преди това Русия преживяла още
две кръвопролитни войни, подкладени от Ордена -
Руско-японската и Първата световна. Тогава на оръжие
били призовани милиони млади хора от най-здравите
във физиологичен смисъл региони на страната и
милиони от тях загинали.

Шишман

Гледай ти !

 По този повод вест␂ник ,,Ню Йорк таймс" от 15 февруари 1920 година пише:
,,Владивосток, 1 февруари (Асошиейтед Прес). Днес
втори ден градът отбелязва пълното освобождаване
от властта на Колчак с паради, улични митинги и
речи. Над правителствените сгради, на много делови
учреждения и домове се веят червени знамена.
Усещат се ярко изразени проамерикански настрое␂ния. Пред американската щабквартира революцион␂ните лидери са бяха качили на стъпалата на отсрещ␂ната сграда и в речите си наричаха американците
истински приятели, които в критичен момент са спа␂сили съществуващото движение. Хората настояват
за провеждане на съвместна политика на ненамеса
по време на окупацията на града и благодарят за
помощта в мирното разрешаване на ситуацията".Шишман

Същото направиха у нас след 1944г. а и преди това. А вие ми хвалете образованието от преди 1990г. и професори, учители и т.н. деградирала измет.

___________________________

Орденът си поставил за цел не само да заличи рус␂кото образование, но и да не остави камък върху камък
на мястото на университетите в Москва, Санкт Петер␂бург, Харков, Киев, Нижни Новгород, Казан и другите
вузове в империята. Заместването на длъжностите на
професорско-преподавателския състав на университе␂тите, както и на средните специални учебни заведения,
реалните училища и гимназиите трябвало да стане за
сметка на деградирани елементи, подложени на психо␂логическа и друга обработка от агентите на Ордена,
наречени революционери.

Шишман

Олеле
_____________
Семашко бил активен участник в 6-та Пражка кон␂ференция на РСДРП през 1912 година, изпълнявал
задачи и през 1913-а в Сърбия и България. След избух­-
ването на Първата световна война бил интерниран.
Всъщност така той избягнал мобилизацията в руската
армия като военен лекар, с други думи - дезертирал.
След държавния преврат през 1917 година за
Семашко започнал особен житейски период. Самият
той обаче смятал, че на този етап новата власт го оце␂нява прекалено ниско, назначавайки го само за завеж␂дащ медико-санитарния отдел на Моссъвет.
Далече отвъд океана обаче не смятали така. Оттам
внимателно следели подготвените лекари садисти,
какъвто бил и Семашко (...След Втората световна война
в руския печат и литература започва да шества името
на фашисткия лекар Иозеф Менгеле, извършил ужася␂ващи опити върху хора в концлагерите. Съдейки по
всичко, тези неща наистина са се случили. Менгеле
обаче е имало от кого да се учи - школата на фашизма
била внедрена сред руските хора, правейки от тях са␂дисти, още през втората половина на XIX - първото
десетилетие на XX век; а те успешно прилагали своя
чудовищен опит през второто десетилетие на XX век;
ръководител и основател на това направление в съветс␂ката медицина бил Семашко. За което съветските исто␂рици, както винаги, не подозират...).


_____________
След което изчезвали завинаги. Върху някои от тях
в закритите центрове за подготовка на международни
терористи се провеждали садистични опити, от други
готвели убийци. (А за лекар садист, плашило в очите
на световната общественост, бил обявен само един хит␂лерист - Менгеле...)


Шишман

На вас вече са ви известни много неща, но аз съм
длъжен да ви напомня, че руският народ, подложен
на геноцид и деградация с помощта на технически и
биологични средства, в буквалния смисъл губи способ­-
ността си за свобода, самоусъвьршенстване и себе␂уважение. Това е заложено от първия резидент на
Ордена Мойсей Мардохей Леви, известния днес в Русия
като създател на научния комунизъм Карл Маркс. Орде␂нът и Гоупата могат да се гордеят, че този евреин е
започнал, а сега евреинът Троцки завършва мисията
по унищожаване на руския народ и Руската империя.
Смятам за свой дълг да добавя, че евреите, жи␂веещи в Германия, Франция, САЩ и особено в Русия,
не са носители на идеите на Христос. Развихреният
от резидентурата на Ордена атеизъм планомерно и
системно се насажда от еврейския клан на съветс␂кото правителство.
Най-силно е възлюбил Иисуса Христа руският на␂род. И затова Господ му дарил най-щедрите и богати
земни недра. Именно заради това юдеите възненави-дели руснаците и ги ненавиждат вече повече от хиляда
години.


Настъпилото изкуствено измиране на руския на␂род, намаляването на раждаемостта на пълноценни
деца, чудовищното разпространение на алкохолизма,
на организираната и безнаказана престъпност —
всичко това е резултат от надмощието на юдеите в
цялата пирамида на властта и наглата, открита
проповед на безбожие, дело на юдейското иго в Русь.
Православният народ на Русия, всецяло приел
Иисуса Христа и станал ,,Дом на Пресвета Богоро␂дица ", остана единственият в света форпост, стоящ
на пътя към еврейско световно господство. Оттук
идва и главната цел на юдаизма - да унищожи Русия
и руския народ.


Именно в това се коренят сегашното зло и всички
нещастия на РусияШишман

За съжаление книгата свърши доста неочаквано  тъпо, тоест не обясниха , какво точно прави Сталин срещу сатанистите от ордена. Може и просто да не бяха публикували до край цялата книга. В нея обаче имаше доста важни подробности.
Запазвам си правото да публикувам и други материали от други източници по въпроса.