The best topic

*

Posts: 12
Total votes: : 2

Last post: 15 June 2022, 20:05:35
Re: Най-великите империи by Hatshepsut

avatar_Hatshepsut

Партия "Възраждане"

Started by Hatshepsut, 10 August 2018, 15:33:45

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

HatshepsutTopic starter

На 2 август 2014 г. гр.Плиска бе учредена нова националистическа партия "Възраждане"

Направихме го!
Вчера в Плиска учредихме нова БЪЛГАРСКА националноотговорна политическа организация "Възраждане"!

Беше ясно, че след падането на правителството ще възникне въпросът ,,А сега накъде, за кого да гласуваме?" Старите партии и новоизгряващите проекти и коалиции отдавна не събуждат доверие. Нямаме особена надежда, че новите избори ще сменят статуквото.
Затова, ние, група млади, активни, образовани, семейни българи, решихме че е време да научим урока, че спасението на давещите се е в ръцете на самите давещи се.

Не притежаваме медии, но и нямаме нужда да ни перат имената и да ни чистят петната от биографиите.
 
Не разчитаме на спонсори или финансиране. Разчитаме на собствения си ентусиазъм и способността ни да привлечем стойностни хора, желаещи да вземат съдбата в собствените си ръце. Хора, които ще прочетат, осмислят и прегърнат приоритетите ни.
Надяваме се, под знамето ни да се съберат българи като нас - плащащи сами сметките си, разбиращи, че никой освен нас - българите, не е заинтересован от българския просперитет. Не търсим хора, очакващи парични стимули за да гласуват, а четящи, можещи, самостоятелно мислещи.
Достойни българи, които няма да питат какво ще получат, а какво да дадат.

Зад нас е миналото, което познаваме и не можем да променим. Пред нас е бъдещето, за което ще се борим да зависи само и единствено от нас!

Далеч от конюктурния кипеж на страстите пред предстоящите избори, с мисъл и грижа за съзидателния Български народ, ние определихме нашите приоритети.Приоритети

БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО

Семейството е уникална връзка между един мъж и една жена, място, където се раждат, отглеждат и възпитават деца. България е изправена пред безпрецедентна демографска криза. Като задача с неотложна важност пред обществото ни стои подкрепата за семействата. Детските добавки трябва да се увеличат драстично и да се изплащат на всички български деца. Разбира се, парите, давани на едни родители, не трябва да бъдат вземани от други родители. Всички ,,детски" трябва да се предоставят само като право на родителите им да ги приспаднат от дължимите от тях данъци.

Държавата е длъжна да се погрижи за сигурността и безопасността на децата – да ограничи възможностите те да станат случайна жертва на неумишлени инциденти или криминални престъпления. Необходима е трайна и последователна инфраструктурна политика, осигуряваща на децата простор за игра и спорт, както и ограничаване на зоните на конфликт с пътния трафик.

Необходимо е осигуряването на свободни и разнообразни форми на образование, включително и дистанционни, подходящи и за малките населени места.

Най-съществена подкрепа семействата ще получат от държавата не като бъдат обект на някакви конкретни политики, а като им бъде осигурена стабилност за работещата икономика, ефективност на правосъдната система, свобода на индивидуалния избор и неограничаван простор за развитие.
 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧИЛИЩА

Образованието, предоставяно от държавата трябва да превключи на различни скорости – съобразно входното ниво на децата, образователните им потребности, степента, до която те и техните семейства ценят и се нуждаят от образование.

Да се разделят функциите на държавата като доставчик на образователна услуга от една страна и от друга - като орган оценяващ и валидиращ знанията.

Създаване множество образователни форми, различни учебни планове и съдържание и учебните планове, сертифициращите и валидиращи системи.

Недискриминативно и прозрачно финансиране на образованието. Въвеждане на механизми за равнопоставено финансиране на основното и средното образование на всички ученици, при доказване на постиженията им,  независимо от избора на образователна форма и вид образование.

Да се намали натовареността на децата, да се разнообрази ежедневието им, да им се осигурят възможности за ежедневни двигателни дейности, общуване с връстници и възрастни от общността им.

Драстично увеличение на заплащането на учителите, в опит да се привлекат млади, подготвени и вдъхновени учители. Да се прекрати продажбата на училищни сгради, с цел да се даде възможност материалната база да се ползва от новосъздадените държавни форми на обучение, както и от алтернативните им.
 

СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Първа мярка е нулиране на ДДС-то върху лекарствата! Както и да се отрази на бюджета тази мярка – по-добре бюджета да стои празен, отколкото да се пълни с пари, взети от болни деца и безпомощни възрастни.

Солидарната осигурителна система не работи. Трябва да се премине към свобода на избора и доброволност на пенсионното осигуряване.

Държавата и правителството не могат да откриват работни места. Това трябва да прави бизнеса, а държавата да създада условия за това: ясни и неизменяеми се закони, ниско ниво на корупция и злоупотреби, устойчивост и предвидимост.

Държавата и правителството не раждат, отглеждат и възпитават деца. Това правят хората, а държавата и правителството им осигуряват условия за това.  За да поощрим раждаемостта сред образованото, икономически активното, добре платеното население не трябва да предоставяме непоискани от тях услуги.

,,Детски надбавки" трябва да бъдат давани на всички български деца, независимо от доходите на родителите им, но само под формата на правото да се приспаднат от дължимите данъци!

Помощ при житейски затруднения трябва да се оказва само за кратък период от време и съобразено с предишния принос на подпомагания към обществото. Професията ,,трайно безработен" трябва да се ликвидира, или поне да не се заплаща от държавните социални фондове.
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Здравеопазването да се превърне от  бастион на корупцията в стълб на държавността.Трябва да се прекрати монополът на държавната здравната каса и да се въведе доброволност на здравното осигуряване. Всеки болен, сам, лично или чрез здравноосигурителната си схема, да заплаща това което потребява и от което има нужда, в обем, какъвто прецени, че има нужда .

Трябва да се осигури възможност за здравословен, екологичен и природосъобразен живот преди да се налага да се лекуват последствията от пренебрегването му. Трябва да се изгради ефективна система за профилактика и превенция.

Европейско заплащане на труда на лекарите и други медицински работници, с цел спиране източването на квалифицирани медицински кадри.

Да се осигури покритие на спешната медицинска помощ на територията на цялата страна.

Изследване и натрупване на достоверна статистическа информация относно алтернативните методи за лечение и превенция на заболявания.
 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Земеделието трябва да се превърне в печеливш бизнес за много хора. Формирането на средна класа в селата ще реши голяма част от демографския проблем и обезлюдяването на стотици селища.

България трябва да развива екологично земеделие! Методично да се премахват трудностите и бариерите пред търговията с български храни на българския пазар. Да се спомогне за развитието на трайните насаждения, дългогодишните култури. Осигуряване на пасища и развитие на пасищното животновъдство.

Подпомагане на разпространението на традиционните български сортове и породи. Противопоставяне на ГМО инвазията и на опитите да се патентоват традиционните сортове.

Защита на пчеларството, контрол над употребата на отрови, изкуствени торове и пестициди.

Целенасочено да се подпомагат микро и мини предприятията от хранително вкусовата промишленост, използващи български суровини.

Разширяване на обхвата и степенуване на БДС стандартите, както и повишаване на контрола върху предприятията, деклариращи, че ще спазват стандарта.
 

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ

България ще дефинира своите собствени национални интереси и ще ги преследва. Външната ни политика ще престане да бъде беззъба, безгръбначна, безрезервна и безвъзмездна. Икономиката ни ще завладява чужди пазари, а дипломацията ще се е погрижи да създаде благоприятни условия за българските търговци.

Ще се противопоставяме на ГМО инвазията и опитите да се патентоват традиционни сортове.

Ще защитаваме свободата на комуникациите и интернет.
 

ВРЪЗКАТА МЕЖДУ АРМИЯТА И НАРОДА

Основният гарант за независимостта на държавата са чувствата, които народа изпитва към родината, любовта към нея като към свой дом и място за децата му, желанието и волята му да я защитава с оръжие в ръка.

Умението на правителството да управлява страната така, че да дава простор за развитие в икономиката и всички други области на човешката дейност е в основата на възможностите за отбрана. Принципът,  по който трябва  да са организирани въоръжените сили е ,,въоръжен народ, желаещ да се отбранява"!

Всеки български мъж трябва да посвещава няколко седмици от живота си във военно обучение, разпределени през годините до пенсионната му възраст. Той трябва да бъде подготвен както за мобилизация, така и за реакция при бедствия и кризи.

По време на обучението обучаемите трябва да са ангажирани само с  физическата си подготовка и усвояване на професионални и военни умения. Войникът ще съхранява личното си оръжие и екипировка при себе си.
 

ПЕНСИОННАТА СИСТЕМА

Системата е изправена пред колапс и всеки ден от нейното съществуване трупа дългове в сметките на децата ни. Неотложна задача е да се преобразува от ,,солидарна" в ,,лична". Трябва да се гарантира доброволност на участието в пенсионните схеми. На всеки осигурен да се даде възможност да избира къде и за какви рискове да се осигурява.

Държавата да поеме отговорността си за хората, с чиито пари досега се е разпореждала – пенсионерите и бъдещите пенсионери, които са внасяли пари в държавната осигурителна система. Смяната на пенсионната система не зачерква и не трябва да зачерква 1,9 млн. души, нямащи никаква вина за настоящата ситуация. Ще се осигури плавен преход, като държавата ще продължи да плаща пенсиите, но в бъдеще този товар ще намалява.
 

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Гарантиране на възможност да се ползват дистанционно всички административни услуги.

Развитие на екологичното земеделие, градинарството, трайните култури, животновъдството, микро и мини хранителната промишленост.

Осигуряване на покритие в цялата страна на спешната и неотложна медицинска помощ.

Плурализъм на образователните форми и осигуряване на възможност за обучение и образование на деца във всяко населено място.

Делегиране на повече права и предоставяне на повече възможности пред местното самоуправление.


КОНСТИТУЦИЯ, СВОБОДА И ДЕМОКРАЦИЯ

Референдумите трябва да се използват често, като следваща степен в развитието на демократичния процес в България. За всяко действие на правителството, което излиза извън времевите рамки на мандата му – например взимането на заем, който ще се изплаща и от следващото правителство – единственият начин да се легитимира подобно управленско решение е референдумът.

Допитването до народа трябва да става бързо и лесно, в това число и по електронен път.

Конституцията ще гарантира свободата на всеки български гражданин. Конституцията трябва да е на почит, да се изучава в училище и да има възможност с облекчена процедура да се сезира конституционния съд всеки път, когато има съмнения, че нечии права, гарантирани от конституцията, са нарушени.


ИКОНОМИЧЕСКА ДОКТРИНА

Свобода на бизнеса. Драстично намаляване на административната тежест. Ниски данъци. Стабилност и предвидимост на данъчното законодателство и запазване на ниските данъци. Ограничаване на данните, които администрацията изисква да се декларират и предоставят.

Осигуряване на възможност всички административни услуги да се получават и дистанционно. Намаляване на осигурителната тежест. Контрол над енергийните монополисти. 


ВЪТРЕШЕН РЕД, СИГУРНОСТ И ПРАВОСЪДИЕ

Вътрешен контрол върху полицейските и правораздавателните служби. Бързо и ефективно правораздаване в наказателните дела.  Ликвидиране на битовата престъпност и престъпленията срещу личността. Сурови и неотменни наказания за престъпления извършени спрямо деца. Сурови и неотменни наказания за рецидивистите  и извършителите на престъпления спрямо друга етническа група. Превенция и контрол на закононарушителите и след излизането им от затвора.

https://www.vazrazhdane.bg/

HatshepsutTopic starter

Фейсбук-страница на ПП "Възраждане":

https://www.facebook.com/vazrazhdane.bg/

HatshepsutTopic starter


Във Варна скочиха на протест срещу Ердоган
Демонстрантите "не искат диктатори на родна земя"
Публикувано във факти.бг:

Днешното посещение на турския президент Реджеп Ердоган в резиденция ,,Евксиноград" е съпътствана от протест. Организатор е партия "Възраждане". Мотивът - турският президент не трябва да идва в страната ни на 26 март, когато си спомняме за геноцида над наши сънародници от Тракия. Именно днес отбелязваме 105-ата годишнина от Одринската епопея. Превземането на Одрин от българската армия през 1913-а година е решителната победа, която води до края на Балканската война.

Родолюбци с български знамена са се събрали срещу Ердоган в центъра на Варна. На протеста се чуват и революционни песни, а всички демонстранти са единодушни, че турският президент няма място в нашата държава, предвид политиката, която води.

Малко по-късно ще има и протест на ,,Да, България" и ДСБ, предава "Нова телевизия". Един от организаторите на втория протест - Нелко Начев, заяви, че още миналата седмица те са излезли с писмена позиция, изразяваща несъгласието им с ролята ни, която според тях е на "троянски кон" на Турция.

Резиденция ,,Евксиноград" събира тази вечер лидерите на ЕС и турския президент Реджеп Тайип Ердоган на историческа среща. В срещата ще участват председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, председателят на Европейският съвет Доналд Туск.

https://fakti.bg/bulgaria/293206-vav-varna-skochiha-na-protest-sreshtu-erdogan

HatshepsutTopic starter

Мнението ми за тази партия не е еднозначно.
От една страна, подкрепям такива действия, но от друга не мога да приема някои от идеологическите принципи на "Възраждане".
С някои от лидерите на партията сме приятели във фейсбук и следя техните публикации. Прави ми впечатление, че застъпват откровено русофилски позиции, също така пропагандират соц-носталгия, одобряват действията на "народния съд" след 1944г. и искат нов народен съд, а специално Пламен Пасков защитава и политиката на Сталин...
Досега не съм гласувал на изборите за "Възраждане", а вероятността да гласувам за тях в бъдеще я преценявам като нулева  :huh:

генерал Жеков

Тази партия може да бъде националистическа,но само в Русия.П.П и другите русороби нямат правото да се наричат Българи.За тях по-голяма радост би донесло понятието "малцинство от славяни-русороби".Национализма не трябва по никакъв начин да се свързва с Русия,най-малкото защото най-страшния враг на национализма идва от там,а именно болшевизма.Азиатските държави не трябва да се месят в нашата политика-правиха го през ПРЕСТЪПНИЯ комунистически режим и днес още "събираме плодовете" на това "братство"
ϟϟ|СВОБОДЕН-СОЦИАЛЕН-НАЦИОНАЛЕН| lYl 
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

HatshepsutTopic starter

Quote from: генерал Жеков on 10 August 2018, 17:34:49Тази партия може да бъде националистическа,но само в Русия.П.П и другите русороби нямат правото да се наричат Българи.За тях по-голяма радост би донесло понятието "малцинство от славяни-русороби".Национализма не трябва по никакъв начин да се свързва с Русия,най-малкото защото най-страшния враг на национализма идва от там,а именно болшевизма.Азиатските държави не трябва да се месят в нашата политика-правиха го през ПРЕСТЪПНИЯ комунистически режим и днес още "събираме плодовете" на това "братство"

За разлика от партия Атака, която се превърна в руска кочина, нещата при партия Възраждане не са все още избистрени, аз тая известна надежда те да еволюират в про-българска посока.

генерал Жеков

#6
Подкрепям тезата ти по отношение на "Атака"-Волен първо се пишеше за фашист и имаше подкрепата на такива хора,като мен.После,обаче,направи ясно разграничение от нас и отиде да слугува на Кремъл и сателитите им в България.Този човек не заслужава уважение,защото предаде толкова много хора,а сега му останаха само лумпени и пенсионери...


По отношение на "Възраждане" не бих се съгласил със мнението ти.Според мен,не е възможно слугинажа на Русия и Путин,да не спазва неговите условия.Смятам,че сам можеш да сметнеш 2+2 и да схванеш,че е НЕВЪЗМОЖНО хора,подтикващи към соц.носталгия(носталгия към тези,забранили националистическите организации) и Народен съд(избил хиляди националисти)да се наричат националистическа партия.
ϟϟ|СВОБОДЕН-СОЦИАЛЕН-НАЦИОНАЛЕН| lYl 
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО И ВСИЧКО ЗА БЪЛГАРИЯ!

HatshepsutTopic starter

#7
За съжаление, моите очаквания за партия Възраждане не се оправдаха. Оказа се, че тя е същата руска кочина като Атака и занапред изобщо не мисля да ги възприемам като български националисти или български патриоти  :down: 
Бях приятел във фейсбук с лидера на партията Костадин Костадинов, но това приятелство приключи със скандал по повод изявлението на Българското  министерство на външните работи за  руската изложба представяща "освободителната" роля на съветската армия. Та в този случай Костадинов и членовете на неговата партия реагираха като 100-процентови комунисти, за тях 9 септември 1944г. не е черна дата, а освобождение, а пък периода 1944-1989г. е едва ли някакъв земен рай  :devil:Всъщност те са много по-опасни от дебилните русофили, които слагат Путин и руските знамена по профилите си. Никой от "възрожденците" не си слага Путин или руското знаме на профила, даже напротив, парадират с българското знаме и символи, а са същите руски кавалджии  :whistle: Тази мимикрия е много подла, защото така могат да заблудят доста хора, че са български, а не руски националисти.

Шишман

В партия ВЪЗЕАЖДАНЕ, няма нищо българско, както би трябвало да е според името и. Лидера и даже написа някакъв учебник пълен с грешки. Колкото до това че са русофили : то е измама. Усещат че сред народа има силна анти-западна вълна и се опитват да яхнат събитията. Доброто при тях е че са наистина, много глупави. Жалко че ще оцапат хубавата дума " ВЪЗРАЖДАНЕ".

Panzerfaust

Аз никога не съм имал съмнения за тази партия и за лидерчето й - Костадин Костадинов, те винаги са били антибългарски руски подлоги. За разлика от Волен Сидеров, който може да е всякакъв, но е интелигентен и начетен, Костадинов е доста глупав и елементарен. Зле прикрит комунист от работническо семейство, трудно се променя манталитет.

Шишман

Във възраждане е и юнакът Пламен Пасков, който жалеше много за Жорж Ганчев. Явно нямаше представа кой беше Жорж. Иначе тръгнал да спасява страната.

HatshepsutTopic starter

По дрехите посрещат...
(информацията е от 2017г.)


Председателят на ПП ,,Възраждане" се облече с руското знаме на форум за България


Председателят на ПП ,,Възраждане" Костадин Костадинов излезе облечен с фланела в цветовете на руското знаме на историческата конференция ,,България в световната история и цивилизации – дух и култура" , проведена във Варна. Какво ли точно искаше да каже? Самият той надали може да обясни това.  И едва ли е за слушане.

Във Варна  Костадин Костадинов  представи своя книга за български исторически обекти по Балканите, но го запомниха именно с неуместната и необяснима за нормалната логика демонстрация. Повечето от участниците бяха изумени от безцеремонното изваждане на показ на истинската същност на г-н председателя точно на такъв форум, но той изглежда не съзнаваше какво прави, обясниха присъствали на събитието.
Костадин Костадинов  често смайва с липсата на  основни познания за историята ни, припомнят други. В едно свое интервю преди време той заяви, че през българското Възраждане не е имало никакъв стопански и духовен подем. Което е малко повече от странно за лидер на ПП"Възраждане".

https://faktor.bg/bg/articles/predsedatelyat-na-pp-vazrazhdane-se-obleche-s-ruskoto-zname-na-forum-za-balgariya


Quote from: undefinedКостадин Костадинов  често смайва с липсата на  основни познания за историята ни, припомнят други. В едно свое интервю преди време той заяви, че през българското Възраждане не е имало никакъв стопански и духовен подем. Което е малко повече от странно за лидер на ПП"Възраждане".

Всъщност това не е никак странно, те наистина се борят за някакво възраждане, но не за българско възраждане, а за възраждане на соца ведно с русофилията  :devil:

Шишман

Номерът е доста прост, не е никакво руско мекере. Просто глупав хитрец мазни се на руснаците с надежда да му дават пари и подкрепа. Ако това му го предложат американците ще си облече веднага пуловер със статуята на свободата.
Доста тъпо парче според мене. Какво възражда с партия Възраждане ?

HatshepsutTopic starter

#13
Мнозина правят паралели между партия Възраждане и партия Атака, дори наричат Костадинов "новият Волен". Според мен това има някакви основания, наистина Костадинов подражава на Волен Сидеров и вероятно се надява да постигне успеха на Атака от 2005-2007г. Аз не вярвам това да се получи.

За мен обаче има една друга малко известна партия, чийто профил съвпада почти напълно с профила на партия Възраждане - това е партията "Нова зора". Преди години те се предствяха за големи патриоти и националисти, дори издаваха вестник със същото име, но в края на краищата им лъснаха червените гъзове и те станаха коалиционни партньори на БСП. Не се и съмнявам, че ако партия Възраждане влезе в парламента, ще си сътрудничи с БСП, за това вече има податки  :whistle:
П.П. Ето темата за партия Нова зора в стария форум, за да направите сравнение:

https://www.forum.bg-nacionalisti.org/index.php?topic=2591.0

HatshepsutTopic starter

#14
Костадин Костадинов "Копейкин" – новият Сидеров


Докато звездата на Волен Сидеров видимо залязва, от Изток изгрява нова. Варненският националист Костадин Костадинов, наричан още "Костя Копейкин", изглежда твърдо решен да заеме нишата на проруска партия, изповядваща краен национализъм. Устремен да намери място в парламента, бившият кадър на ВМРО си служи със същите тактики и методи както Волен Сидеров в по-ранните години - протести, провокативни сблъсъци с полицията, креслив национализъм, проруски изблици, призиви за напускане на НАТО и ЕС...

Приликите помежду им не са изненадващи, защото в крайна сметка става дума за една и съща "школа". Костадинов е минал през "Атака". През 2015 година той бе кандидат за кмет на Варна, издигнат от коалиция, в която е и сидеровата партия. И тази заигравка, подобно на много други, приключва бързо.

В самото начало на кариерата си Костадинов е във ВМРО. Развитието му в партията започва през 2002 година. Тогава става регионален координатор на ВМРО за Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2009 година стига до поста заместник на Красимир Каракачанов. Избран е на същия конгрес, на който и Ангел Джамбазки става зам.-председател. Две години по-късно е избран за общински съветник във Варна.

Политическа "пчеличка"

През 2012 година се опитва да направи вътрешнопартиен преврат във ВМРО, защото смята, че лидерският пост му е бил обещан и му се полага. На конгреса обаче преживява съкрушителна загуба от Каракачанов, като получава подкрепата на 50 от общо 600 делегати. След това Костадинов напуска партията. Той остава общински съветник, въпреки призивите на ВМРО - Варна да подаде оставка.

Членове на ВМРО разказват, че преди да напусне Костадинов се сближил и с НФСБ, която по това време била популярна като "партията на телевизия на СКАТ". Той работи близо година като водещ на предаването "За българската нация" в телевизията. Аферата с НФСБ приключва след около година и предаването е спряно.

Костадинов създава "Възраждане" през 2014 година, след като вече е минал през няколко партии със същия "профил". По това време той е общински съветник във Варна и директор на историческия музей в Добрич.

През 2015 година се явява на местните избори в коалиция с "Атака" и "Нова сила". Печели четири места в общинския съвет. Само година по-късно, на президентските избори, вече подкрепя кандидатурата на лидера на "Движение 21" Татяна Дончева за президент. И то пламенно. "Дончева е доказала през дългия си професионален и политически път досега, че компромиси с принципите си не прави", казва той в интервю за "Новини.бг".

На предсрочните парламентарни избори през 2017 година партията му става една от двете извънпарламентарни партии със субсидия, след като печели 1.11% подкрепа.

Година по-късно Костадинов се оказва до лидера на БСП Корнелия Нинова на протест срещу провалилата се по-късно сделка на Гинка Върбакова за покупката на ЧЕЗ.

Преди местните избори през 2019 година БСП-Варна първоначално се бе договорила да издигне Костадинов Костадинов за независим кандидат-кмет и с общи усилия да се опитат да съборят тогавашния кмет Иван Портних. Но централното ръководство на БСП взе нещата в свои ръце и наложи Анелия Клисарова. Резултатът бе, че голяма част от организацията на БСП във Варна отказа да работи в кампанията на Клисарова, а до балотаж стигна именно Костадинов, който печели подкрепата на 35.99% от гласувалите на втория тур в града.

Напоследък отново влезе в новините с организирания от "Възраждане" протест пред МРРБ заради водната криза в Перник. Стигна се до сблъсъци с полицията, обгазени и арестувани протестиращи, както и ранени представители на органите на реда. Партията му организира и нов протест този петък. Този път искането е за оставка на правителството.

Усмивка за Москва

Във Варна, както в социалните мрежи, Костадинов е известен с прякора "Копейкин". Той проповядва откровено проруска политика, и говори за Европейския съюз като за "затвор, от който България не може да излезе".

Преди две години той защити пламенно подарената от Москва на София елха, окичена с петолъчки. Заяви, че хората, които протестират срещу тоя дар, са "олигофрени", "малоумни" и "платени жълтопаветни русофоби" . Позицията му дотолкова се хареса на руското посолство, че то я сподели на фейсбук страницата си.

Миналата година "Възраждане" работи доста активно да всява паника и истерия, че "социалните отнемат деца заради изцапана блуза и ги пращат в Норвегия". Интересното е, че част от агитационните материали срещу стратегията за детето бяха същите като руски материали за подобна акция за нагнетяване на напрежение сред родителите там.

През 2012 г., докато бе общински съветник от ВМРО във Варна, Костадинов поде инициативата да се преименуват стотици топоними във Варненско, които от векове са познати на хората с имената им от османско време. Резултатът бе, че те бяха преименувани, но хората продължиха да си ги наричат по стария начин.

След наводнението във варненския квартал "Аспарухово", при което загинаха 13 души, Костадинов нападна ромите. Обяви, че е нямало "нито един циганин-доброволец", "...защото паразитът не може да помага. Паразитът може само да вреди... Тази нечовешка сган просто няма място в нашата държава...".

[Според мен точно за последните две изяви не трябва да бъде обвиняван.]

Пак през 2014 година той се включи и в тогавашната истерия сред родителите за съдържанието в учебниците. Тогава написа текст в блога си, с който поставя под съмнение достоверността на съдържанието в учебника по "Човек и общество" за трети клас, в който намеква за "заговор срещу България" и "фалшификации на историята".

Няколко месеца липсваше реакция, но в навечерието на изборите темата се поде от медиите. Надигна се вълна от недоволство срещу авторите на учебника, въпреки опитите да бъде обяснено, че информацията е поднесена така, че да бъде разбрана от деца на 9 години.

За боя с Марешки

Костадинов има своята роля и в причината за свалянето на депутатския имунитет на аптекарско-петролния бос и лидер на "Воля" Веселин Марешки, който с гласовете си подкрепя управляващото мнозинство. През 2017 година прокуратурата поиска имунитета на Марешки, който бе обвинен за причиняване на телесна повреда на Костадин Костадинов и за изнудване.

До това се стигна, след като прокуратурата съобщи, че през есента на 2014 година Марешки поискал наем от 10 000 лв. за варненския ресторант "Ред хот пица". За да го получи, заплашил наемателя на заведението Асен Миланов, че ще разруши пицарията му или ще я затвори. Марешки дори спря електрическото захранване на ресторанта и дори частично събори незаконно изградена тента.

Стана ясно, че наемателят повикал Костадинов уж, за да реши спора, но се стигнало до физическа саморазправа след която Марешки изкарал в ареста 24 часа.

Любопитното е, че двамата имат много общо - популистката, антиевро-атлантическа риторика и нападките към ВМРО.

Дали Костадинов ще успее да се нареди сред другите по-големи антиевропейски партии в следващия парламент и ще да заеме мястото, което Сидеров вероятно ще освободи, ще покаже само времето. Засега обаче той дава сериозни заявки, че ще го направи. През последните години подкрепата към него расте бавно, но сигурно, а изборите са след малко повече от една година, в която могат да се очакват нови акции от страна на партията му.

https://www.mediapool.bg/kostadin-kostadinov-kopeikin-noviyat-siderov-news303086.html

FELDMARSCHALL

Възраждане-Израждане започна да се разпада по структури и места стил Атака 2006-2007г.
----------------------------------------------------
Владимир Павлов
Над 70 члена и симпатизанти вкупом ме подкрепиха и напуснаха заедно с мен ПП"Възраждане" в Бургас. Благодаря ви за подкрепата и доверието!
Така най голямата организация на партията не само в страната но и извън пределите й е вече заличена от сплетните и интригите на Костадин Костадинов и неговият другар Ганьо Цончев.
Напуснаха двама общински съветници в мое лице и Диян Георгиев - Общински председател, както и кмета на Дебелт, както и цялото общинско ръководство на патията, редовни членове и симпатизанти.
Получих подкрепа от много областни структури, които в следващите дни ще обявят оттеглянето си.
Костадин широко прокламираше, че се крия от разговор и дебат, но аз проявих достойнство изготвих всички справки и документи за да докажа правотата си във връзка с обвиненията по донос на 17 засегнати членове на организацията и пристигнах на мястото на срещата, защото той широко разпространяваше из мрежата, че аз съм бягал от дебат.
И познайте!
Костадин дойде с 4 човека охрана и веднага се скри и заключи в клуба на Възраждане със 17 доносника!
Що за мъжка постъпка?
2 часа седях пред клуба с останалите десетки разочаровани от действията му хора, но така и мъжкото не се появи в него.
До всички останали все още идеалисти в тази еднолична частна фирма "Възраждане", наблюдавайте как постъпи с един от най активните си хора, с над 70 човека пишещи му и искащи промяна от структурата членове, как разцепи подмолно една седмица преди моята оставка най-голямата организация и си правете изводите!
А тоз "лидер" искал да управлява България?

Similar topics (2)