• Welcome to Български Националистически Форум.
 

The best topic

*

Posts: 40
Total votes: : 1

Last post: 22 April 2022, 17:04:55
Re: България, заснета с дрон by Panzerfaust

avatar_Hatshepsut

Срещу сектите

Started by Hatshepsut, 05 August 2018, 06:44:03

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Topic keywords [SEO] секта

HatshepsutTopic starter

Психология на сектите или как добрите хора се превръщат в чудовища


Дали след внезапно позвъняване на входната ни врата, или докато пресичаме оживена градска улица, се сблъскваме с хора, които - стига да им позволим да ни обяснят, са готови да ни въведат във фундаментални истини за живота и смъртта. Въоръжени с листовки и книги в ръцете, от една страна, и приветливи усмивки на лицата, от друга, тези хора ни предлагат лекарство, с което да се избавим от средата на несигурност и страдание около нас.

На пръв поглед, идеите, които ни представят, може да не прозвучат крайно особено или налудно. Обявите може да съдържат описания на различни курсове, чиито теми варират от справяне с тревожността през ренесансова философия до устойчиво земеделие.
С течение на времето обаче в умовете на посещаващите ги е настъпва зловещ и трудно обясним поради своята внезапна открита проява обрат. Вашият близък или познат човек например взема неочакваното решение да напусне работното си място и да прекрати контактите си с досегашния си социален кръг, след което продава имуществото си и отива да живее на землянка в далечна горска местност, без да ви даде каквото и да е обяснение за това. Или пък слага риза с вратовръзка и започва да кръстосва домове и тротоари с усмивка и печатни материали в ръка.

Действително немалко общности се придържат към един или друг набор от схващания за реалността, който би могъл да се стори странен за други. Някои хора отказват да ваксинират децата си, други си поставят кръвосмучещи паразити в устата и интимните части, вярвайки, че по този начин ще пречистят кръвта си от опасни токсини, трети се хранят със слънце. Четвърти прокарват идеята, че луната е всъщност извънземна база, построена и "сложена" в орбита около Земята преди милиони години от влечугоподобни създания. Изповядваните в степен, граничеща с фанатизъм, възгледи е възможно да са на диаметралния полюс на установеното от дългата редица натрупани изследователски данни в една или друга област на човешкото познание. При все това техните поддръжници не са непременно сектанти, нито психично болни.


Какво означава да бъдеш в секта?

Култовите организации могат да бъдат от различно естество - религиозно, расово, бизнес/финансови пирамиди, политическо, психологическо, тн.

Сектата може да се определи като множество от хора, чиито отношения са организирани около централна фигура с голяма власт. Подобно на множество други форми на социална организация, тук присъства стремежът към разрастване на влиянието, с цел установяването на достъп до все по-голям брой властови и финансови ресурси. За разлика от тях обаче, при сектантските организации се прилага определен набор от техники за повлияване и заблуда, така че да се упражнява ефективен контрол върху психичните процеси на членската маса.

Успешната обработка на жертвите позволява последващата подмяна на техните предишни самоличности с нови, които едва ли биха приели доброволно преди присъединяването си към групата.


Членска лудост

С оглед на ярки примери като масовите самоубийства в култа Хевънс Гейт и прословутите зверства на последователките на Чарлс Менсън, лесно бихме се изкушили да предположим, че в психиката на средностатистическия участник в култ има нещо изначално "сбъркано". При все това проучвания разкриват, че поне 2/3 от постъпващите в секти са с нормално психическо здраве, имат добро образование и идват от семейства от средната класа. Останалата 1/3 е по-вероятно да притежава депресивни симптоми - обикновено свързани със загубата на близък човек - като например смърт в семейството, провалена романтична връзка или проблеми в професионалния живот. Едва между 5% и 6% от вербуваните демонстрират хронични психически проблеми в момента на своето присъединяване.

Може да се каже, че култовете избягват вербуването на индивиди с психически проблеми и физически недъзи - те по-скоро се възприемат като спад, отколкото приръст в производителността на групата - освен ако организацията не е намерила някакъв начин да печели чрез физическите и психическите недъзи на част от своите членове (например чрез просия, тн.). Усилията за привличане в масовия случай са насочени към интелигентни и усърдни индивиди, които могат да допринесат с финансови средства и талант за каузата - независимо каква е тя.

Според класическата формула на Курт Левин (Kurt Lewin) П=f[Л,С], поведението може да се опише като функция на взаимодействията между личността и условията на средата. Едно от големите открития на социалната психология е високата степен, в която условията на средата (ситуацията) могат да окажат влияние върху поведението на даден индивид.
Ярки и притеснителни примери от последните няколко десетилетия са документираните военни престъпления в американските затвори на територията на Ирак и залива Гуантамо, от една страна, и затворническия експеримент на Филип Зимбардо (Philip Zimbardo) в подземията на Станфордския университет, от друга.

Докато в първия случай става въпрос за използването на затворническото население за устройването на смъртоносни и садистични игри и експерименти, то във втория се наблюдава рязката метаморфоза на студенти с нормални равнища по индикаторите за психично здраве и етичност в садистични надзиратели и техните жертви.
Жребийното разпределение на всяко от лицата в експеримента на Зимбардо в една от двете групи води не просто до приемането на нова роля, но до нейното "вграждане" в психиката на лицата от двете групи. С други думи, настъпва по-горе посочената подмяна на личността. Нещо повече, бързината, с която тя настъпва, налага и преждевременното прекратяване на експеримента с оглед съхранението на живота на участниците в него.

Човешката природа може да не е нито "добра", нито "лоша", но поставени под ръководството на личност с авторитарни наклонности, голяма част от подчинените са способни да извършват жестокости.


Човеци и нечовеци

Бихме могли да предположим до каква степен деморализацията в подобни авторитарни йерархични структури се отразява на писихиката като цяло - може би участниците в тях "губят" способността си да изпитват чувства като обич и състрадание не само към своите жертви, но и към близки и познати. Превръщат ли актовете на зло своя извършител в завършен злодей?

Набор от конвергентни доказателства насочва по-скоро към съществуването на механизми за избирателна емпатия. Ролята на посредник в тази схема са всъщност процесите на хуманизация и дехуманизация, на които подлагаме хората около нас.

Дехуманизиращото възприятие представлява когнитивна грешка, при която човек не "отчита" вътрешния свят на друг човек - мислите и чувствата, които той или тя притежава. Възникването й обикновено се случва в съчетание с изпитването на преобладаващо отвращение, което успява да неутрализира дори минималното количество положителни социални емоции, което мозъкът ни "изпитва", когато си взаимодействаме с други хора.

Един индикатор за дехуманизиращо възприятие е понижената активация в невронната мрежа за социална когниция в мозъка (social-cognition network), към която спадат структури в медиалната префронтална кора и супериорния темпорален сулкус.
С други думи, критично важни за социалните ни взаимодействия пътища в мозъка може да се "изключат", когато попаднем на отвратителни за нас хора. Наблюдателите са склонни да разглеждат такива мишени в по-голяма степен като непознати, несходни, нискоинтелигентни, езиково неспособни, студени, некомпетентни, както и притежаващи по-малко човешки характеристики като цяло. Също така се наблюдава по-ниска честота на употребата на глаголи, описващи вътрешен свят, когато се коментира ежедневието на дехуманизираните мишени (например мисля, чувствам, разбирам). Изследваните лица се замислят по-рядко за психичните процеси при тях, отколкото при членове на други социални категории.

Отхвърлянето на типични човешки характеристики - като например интелигентност или езикови способности, принизява жертвите до животинско ниво. По този начин дехуманизацията улеснява извършването на поведение, което не е предназначено за човешки същества, тъй като възприемането на отсрещната страна като личност предпоставя със себе си набор от морални правила и норми, които направляват общуването.

Може да се каже, че тези правила и норми са "вградени" в мозъчната ни структура посредством еволюционния отбор на моралните емоции. Следователно, нарушаването на тези правила води до изпитването на чувства на съжаление и вина. Освен ако жертвата не се категоризира като нечовек. Проучвания на Вайерстал и колеги в тази конкретна насока например установяват негативно взаимоотношение между актовете на насилие и вероятността за развиване на посттравматично стресово разстройство у извършителите при два отделни случая на геноцид и масови убийства.

Казано по-поетично, човек за човека е човек.

Кръгът на (не)одобрението

Често прилагана в култовите организации е техниката на горещия стол. Представете си, че влизате в слабо осветена стая и виждате различните членове на култа да седят в голям кръг около стол в неговия център. При команда от страна на лидера един от членовете се изправя бавно, отива до стола и сяда на него. Лидерът му казва да сподели пред останалите проблемите и прегрешенията, с които се е сблъскал през изминалата седмица, и да се освободи от тях, като ги признае пред останалите. В този момент лицето може да каже например, че за един или друг кратък момент е изпитал съмнение в ученията за задгробния живот, че е почувствал сексуално желание към някакъв човек и т.н. Неговото самопризнание е посрещнато със съчетание от неодобрение заради естеството на признатото от него, но също така и похвала от останалата част от групата заради това, че е споделил своите прегрешения. Усещайки внезапно претоварване от тежестта на своите грехове, лицето избухва в плач и получава увещание от страна на лидера да подобри себе си, да се съпротивлява на съмненията и естествените си желания, тн. Увещанието е пренасочено по импровизиран път и към останалата част от групата, която едновременно унижава, но и дава похвала на лицето.


Основната цел на това упражнение е намаляването на самочувствието на членовете. То е добро въплъщение на установен в редица психологически проучвания принцип на социално влияние, според който хора с ниски нива на самочувствието са по-податливи на убеждаване, отколкото такива с високи - особено когато посланието е слабо убедително.

Според модела Йеил-Макгуайър (Yale-McGuire) лица с ниско самочувствие биха били по-склонни да приемат манипулативни послания, тъй като се доверяват повече на другите хора. От друга страна, те също така би следвало да отделят по-малко внимание на подобни послания, тъй като техните мисли (подобно на лицата с депресия) са насочени повече към вътрешния свят.

Моделът на Йеил и Макгуайър допуска обратното за другия край на кривата - лицата с високи нива на самочувствие приемат по-трудно поднесените послания и отделят повече внимание на тяхното съдържание. При положение, че както при лицата с ниско самочувствие, така и при тези с високо има някаква бариера пред приемането на манипулативните послания, двете групи са донякъде сходни по отношение на убеждаването.  Най-податливи следва да са тези със средни нива, които не са достатъчно затворени, за да могат да получат и осмислят информацията, но не са и достатъчно уверени в себе си, за да я отхвърлят. Метаанализ, проведен от Роудс (Rhodes) и Ууд (Wood) през 1992 г., потвърждава тази криволинейна зависимост.

Проучванията обаче внасят едно важно пояснение - когато съобщението е неадекватно - липсва му добра логическа структура, то бива отхвърлено както от лицата с високо самочувствие, така и от тези със средно. Следователно, при странно и крайно фантастично съдържание, членовете, които са най-малко уверени в себе си, ще останат убедени.

Съществуването на тоталитарни социални структури, които преднамерено нанасят вреда на своите членове, не е скорошно явление. С настъпването на епохата на фалшивите новини обаче проблемът придобива нови измерения, в които по думите на американския историк Томас Николс (Thomas Nichols), безразличието към установените факти се заменя с враждебното отношение към тях.

https://nauka.offnews.bg/news/Novini_1/Psihologiia-na-sektite-ili-kak-dobrite-hora-se-prevrashtat-v-chudovish_88953.html

HatshepsutTopic starter

Автор прот. Александър Новопашин

Оставете децата и  не им пречете да дойдат при Мене, защото на такива е царството небесно. (Мат.19:14)

http://www.dveri.bg

Когато говорим за последователите на една или друга секта, ние си представяме най-вече големи хора и рядко се замисляме за това, че те имат деца, които искат или не се оказват въвлечени в деструктивния култ. Именно за такива нещастни деца, привлечени от собствените си родители в сектите, ми се иска да поговорим днес.

УВОД
Психолозите отбелязват, че обикновено в сектите попадат хора с особен манталитет, лишени от способността критично да възприемат заобикалящата ги действителност. Потенциални адепти на сектите са психически слабите хора, израснали в емоционално неблагоприятна семейна среда, смазвани от силен авторитет, не намерили своето място в живота. За адептите на сектата е характерно да възприемат заобикалящата ги действителност като свят на тъмнината, а хората, които го обитават – като слепци. Подобен мироглед е своеобразно бягство от проблемите, с които не са били в състояние да се справят. Но те не бягат сами. А със своите деца, които може би биха били по-различни от своите родители, може би те биха намерили своето място в живота, но сега са обречени да живеят в сектата и по нейните закони, които винаги са в разрез с интересите на личността и обществото.

По данни от отчета, публикуван във Франция през юни 1999 год., 40 000 (!) френски деца се намират под влияние на сектите. И това са само официалните данни. А реално колко деца са заплетени в мрежите на деструктивните култове, е почти невозможно да се определи. В Русия дори няма такава статистика, но се предполага, че броят на децата в сектите наброява стотици хиляди.

Мнозина сектанти крият децата си и не съобщават на властите за тяхното присъствие в общността. Например членовете на Френската федерация на ,,Кришна съзнание" не регистрират новородените нито в кметството, нито в органите за социално подпомагане. Затова никой не може да каже колко деца живеят в тази общност.

Измамна е представата за това, че ръководителите на сектите не се интересуват от съдбата на децата и че за тях главното е да привлекат в общността големи хора, от които ще извлекат повече полза. Това съвсем не е така. Интересът към децата от страна на сектантите е огромен.

Рон Хъбард, основателят на сектата на сциентолозите, пише: "Спасете детето - и вие ще спасите нацията." Не е излишно да напомним, че «спасението» според Хъбард е възможно единствено в сектата «Църква на сциентологията».

Ако следваме теорията на Муун, то детето – това е третият месия след самия преподобен.

Един от текстовете на "Свидетели на Йехова" уточнява: "Колкото по-рано започне формирането на детето, толкова по-големи са шансовете, децата здраво да се вкоренят в истината и служението си на нея да направят свое призвание."

Раел - френски журналист, който твърди, че през 1973 г. с него са влезли в контакт извънземни и са му възложили да открие на Земята тяхно посолство - предлага още от детската градина на децата да се дават тестове, за да "бъдат открити бъдещите гении".

Дейвид Берг – основателят на порноцентричната секта «Децата на Бога» (съвременното й наименование «Семейството») - настойчиво призовавал да се развращават децата за по- нататъшното им използване в т. н. «лов чрез флирт» - проституция с цел завербуване в сектата. "Надявам се - писал «пророкът Мо», - че всички наши малки деца могат да се занимават със секс, колкото искат. Съвсем спокойно може да се прави секс с деца до 12-годишна възраст".

"СТРАНАТА НА АНУР"
Животът на децата в сектата често е просто немислим. Така повечето сектантски общности, привърженици на т. нар. "естествен" живот, принуждават своите последователи да спазват строга диета, което води до хронично недохранване. През 2001 г. в Новокузнецк (по наши сведения днес в района на Кузнецка област действат повече от 50 тоталитарни секти, основани на окултно, неоезическо учение) избухна религиозен скандал. След едномесечно пребиваване в сектата "Страната на Анур" момиченце на 1 годинка и 9 месеца постъпва в болница заради изтощение, рахит, хипотрофия. Детето било лишавано напълно от месо, риба и сметана, продукти, богати на калций, белтъчини и въглехидрати. Естествено и никакви имунизации не били направени на момиченцето. При това родният 22-годишен баща на детенцето, върл адепт на сектата, и новата му съпруга (майката на детето починала от рак) са убедени, че това е "правилният път".

Що за секта е "Страната на Анур"? Тяхната вяра представлява «коктейл» от християнство, будизъм, уфология, учението на Рьорих и Блаватска. За първи път за сектата се споменава през 1992 година. «Анурците» се смятат за потомци на жителите на Венера и за да поддържат постоянна връзка с "космическия разум", изтощават себе си и децата си с изключително строга "диета", много медитират, а сутрин на гладно задължително изяждат лъжичка сода, която според тях служи за проводник на космическата енергия... Анурците твърдят, че Космосът им дава дар да изцеляват болести и те се занимават с целителство, макар че, разбира се, нямат никакъв лиценз за извършване на лекарска дейност. А и самата секта не е регистрирана, тъй като "Космосът забранявал регистрация"...

Преди да станат "анурци", хората трябва да се откажат от "разкоша" – да продадат апартаментите и имуществото си, а парите да предадат в хазната на "страната". След това връщане назад за тях вече няма. Сектантите никъде не работят, не четат книги, оттеглят децата си ги от държавните учебни заведения, при болест им е забранено да търсят лекарска помощ. (През 1999 г. в «страната» пламва епидемия от краста, а през 2000 г. няколко човека се разболяват от сифилис, много сектанти са болни от хепатит). "Изцеленията" се провеждат вътре в самата секта, и по тази причина водят и до смъртни случаи, макар че поради недостатъчно свидетелски показания това не можа да се докаже. Известно е, че към детската болница в Новокузнецк се обръщат милосърдни хора с молба да се окаже помощ на изтощени деца, които живеят заедно със сектантите в малкото селище Ключевое, близо до Новокузнецк.

По такъв начин сектантите съвсем открито нарушават законите на Руската Федерация - «За образованието», «За здравеопазването», «За свободата на съвестта и религиозните организации».

В последно време безсмислените идеи на сектантите започнаха да разпространяват чрез безплатни театрални представления в детските градини, училища, клубове, културни домове. Те са организирали ,,Театър на Духа" - "Светият пръстен", към него има и детски театър "Слънце" и юношески - "Вятърът на промените". С подкрепата на местните власти, които – как ми се иска да им вярвам! - не знаели с кого си имат работа. Вече в много руски градове бяха изнесени спектакли и залите бяха пълни. На представленията сектантите в завоалиран вид предлагат на зрителите да медитират, което всъщност представлява въвличане на нищо неподозиращите хора в култовите обреди на сектата.

Възможно е сектата под формата на детски творчески колектив да успее да организира свое "турне" из страните на Западна Европа. В тази връзка ми се иска да отбележа, че сектантите могат да се представят не само като ,,Театър на Духа" "Светият пръстен", а и като сътрудници на "Центъра за обогатяване на живота" - фронтова организация на "Страната на Анур".

ВИСАРИОН
Висарион Не само «анурците» отхвърлят медицинската помощ. Не признават медикаментите и в сектата на Висарион - друг сибирски деструктивен култ. В сектата на Висарион хората се държат в състояние на постоянно недохранване, не им дават да се лекуват (вместо лекарства те практикуват т. н. «естетотерапия» – излизаш в гората, гледаш тревата, облаците и всичко трябва да ти мине), карат ги да си мият зъбите с урина и да правят куп други безсмислени и вредни неща. Между другото висарионовците, както и анурците, също са здраво свързани с "Космическия разум". От него те периодично получават послания. Ето едно от тези послания: «Послание от Орион. Прието в Молдавия, гр. Кишинев... Прочетено на събранието в Обителта на зората" - така виссарионовците наричат своето селище в тайгата. Коментариите, както се казва, са излишни. На децата, както и на възрастните се предоставя възможността само за една чинийка храна да работят наравно с възрастните: орат земята, строят за своите семейства бърлоги или самостоятелни къщи за лъжехриста Висарион. От храна биват лишавани всички, които закъсняват за четенето на книгите на основателя на сектата.

Между другото, когато през 2003 год. висарионовците били в очакване на края на света, имало сериозни опасения Висарион да подтикне своето паство към масово самоубийство. Още повече, че случаи на масови самоубийства сред адептите на всевъзможни религиозни култове, особено на "поддържащите контакти с космическия разум", са доста често явление.

"СЕМЕЙСТВОТО"
Безусловно освен опасност за физическото здраве, сектите представляват заплаха и за детската психика. Става дума за широко разпространената сред сектантите педофилия и други сексуални престъпления. Характерен пример за това е сектата "Семейството".

БергВ продължение на много години тя практикува масово развращаване на малолетни. За сексуалното насилие над децата и принуждаването на членовете на сектата да упражняват "ритуална проституция" писаха вестниците на много страни в света: Великобритания, Аржентина, Франция, Австралия. От тези публикации научаваме, че макар сектата официално да се е обявила за прекратяване на практиката с детския секс, налице са данни за такъв «феномен» като т.нар. лагери или програми за победители. Някога в сектата част от жилищата на общността били отделени като база, където започнала разработката на методи за решаване на "трудните случаи". Тази практика имала за свой обект младежите и по-големите деца на членове от сектата, но след това обхванала и възрастните. Използвайки методи като държане под ключ, четене на цели преписи от "Писмата на Мо" (посланията на основателя на сектата Берг (на снимката), "изгонване на бесове", физически наказания, тежък труд, писмени самопризнания за направени лоши постъпки и публично унижение, подрастващите и възрастните били държани под подобно «наблюдение» в продължение на различен период от време (седмици и дори по цели месеци), докато те не "побеждавали" своите слабости или не напускали сектата. Това било документирано от бивши членове на движението, както възрастни, така и младежи. «Семейството» и досега не се е отказало от тази практика, само че доста по-внимателно я използва. Строгият контрол върху мислите на членовете на групата продължава да се осъществява чрез "чистосърдечни разкази", които всеки член е задължен редовно да пише.

В Новосибирск бивши адепти на сектата разказват за голямото внимание, което се отделя на специалното възпитание на децата.

Членове на През октомври 2001 г. средствата за масова информация в Новосибирск съобщиха, че нетърговската организация "Проджект ейд Сибир", която се занимава с доставки в Сибир на хуманитарни пратки (за нуждите на благотворителната мисия хранителните продукти били безвъзмездно предоставени на тази организация от Министерството на селското стопанство на САЩ), реално е една от фронтовите организации на псевдоевангелската окултна порноцентрична секта "Семейството" (други нейни имена са Християнска мисия "Семейство", "Децата на Бога", "Съюз на независимите християнски мисионерски общности" и т.н.). Подобни фронтови организации сектата притежава предостатъчно. Чрез тях сектантите прикриват самокомпрометиралото се в целия свят "Семейство". Сред основните получатели на хуманитарна помощ са организациите за социална подкрепа, болниците, детските домове. Интересно е, че организатор и генерален директор на "Проджект ейд Сибир" е госпожа Фейт Фишер (на снимката) – дъщерята на основателя на сектата - Дейвид Брант Берг. След поредица публикации на тази тема Вера Фишер била принудена да напусне Русия. С това на пръв поглед сякаш страстите се поуталожиха. Но ние разполагаме с информация, че в гр. Перм сектата има офис на името на компанията Family Care Foundation, която по наши данни всъщност е фронтова организация на «Семейството».

ДВИЖЕНИЕ НА ВЯРАТА
В Новосибирск и други сибирски градове действа деструктивният култ "Църква на християнската вяра", ,,Евангелска църква на хвалението" (други названия: "Църква на завета", "Слово на живот Интернешънъл", "Извор на живот", асоциация на християнските църкви "Жива вода", "Християните от пълното Евангелие", "Вяра и теология на процъфтяването" и много други). Това е много опасен култ, оказващ силно влияние върху психиката на адептите си. Мисионерите активно използват техниките на хипнозата, въздействайки върху подсъзнанието на хората. Те работят с ученици от началните класове, чиято психика все още е в процес на формиране, и затова представляват особен интерес за сектантите. Канят децата да участват в молитвите и, ако проявят интерес, то още след няколко богослужебни "сеанса" в тях се развива зависимост от чувствени преживявания и те достигат състояния, близки до наркотичната зависимост, проявяваща се по време на общото "хваление на Христа" (нещо подобно на медитативна техника, която цели да пренесе човека в състояние на управляем транс). Сектата създава центрове за работа с наркозависими. Това е един от видовете сектантски бизнес – лекуване на наркомания и алкохолизъм, тъй като роднините са готови да дадат всичко за излекуването на болния. Ежегодният оборот от пазара на антинаркотични услуги в Русия възлиза на 100 милиона долара, а броят на излекуваните не надвишава 5 процента. Под маската на лечение се извършва завербуването в сектата, а с помощта на специални практики, използвани в подобни центрове, децата и подрастващите, страдащи от наркомания, придобиват своеобразна "преориентация на зависимостта".
В Новосибирск и други сибирски градове действа деструктивният култ "Църква на християнската вяра", ,,Евангелска църква на хвалението" (други названия: "Църква на завета", "Слово на живот Интернешънъл", "Извор на живот", асоциация на християнските църкви "Жива вода", "Християните от пълното Евангелие", "Вяра и теология на процъфтяването" и много други). Това е много опасен култ, оказващ силно влияние върху психиката на адептите си. Мисионерите активно използват техниките на хипнозата, въздействайки върху подсъзнанието на хората. Те работят с ученици от началните класове, чиято психика все още е в процес на формиране, и затова представляват особен интерес за сектантите. Канят децата да участват в молитвите и, ако проявят интерес, то още след няколко богослужебни "сеанса" в тях се развива зависимост от чувствени преживявания и те достигат състояния, близки до наркотичната зависимост, проявяваща се по време на общото "хваление на Христа" (нещо подобно на медитативна техника, която цели да пренесе човека в състояние на управляем транс). Сектата създава центрове за работа с наркозависими. Това е един от видовете сектантски бизнес – лекуване на наркомания и алкохолизъм, тъй като роднините са готови да дадат всичко за излекуването на болния. Ежегодният оборот от пазара на антинаркотични услуги в Русия възлиза на 100 милиона долара, а броят на излекуваните не надвишава 5 процента. Под маската на лечение се извършва завербуването в сектата, а с помощта на специални практики, използвани в подобни центрове, децата и подрастващите, страдащи от наркомания, придобиват своеобразна "преориентация на зависимостта".
СИНТОН

В последно време активизира дейността си Центърът по практическа психология, работещ по СИНТОН - програмата на московския психолог Н. И. Козлов. Последователите на Козлов се опитват да внедрят тази програма в редица училища в градовете Перм, Новосибирск и други големи градове на Русия. По оценка на експертите от "Центъра за жертви от нетрадиционни религии А. С. Хомяков", представена в държавната Дума на Руската федерация, учението на Н. И. Козлов преди всичко е човеконенавистно и антагонистично на националната руска култура и действащата в нашето общество система на нравствено-етични норми. А и какво друго може да бъде учението, чийто автор е дълбоко убеден, че "в диктаторския режим моралът работи като хипноза за масово поразяване", че "нецензурната лексика не е нищо лошо, това е живата реч, некастрирана от цензурата... Някой псува, а аз чувам мелодията на речта му...", а "хомосексуалните отношения... създават между възпитател и възпитаван най-жива привързаност". Дори дилетанти отбелязват, че учението на Н. И. Козлов включва в себе си много сатанински идеи и съвсем явни нападки към християнството.

СЕКТАТА НА АКБАШЕВ

Що се отнася до сектата на Акбашев, руските средства за масова информация наричат нейния ръководител, Толгат Акбашев, гуруто на руските окултисти в системата на образованието. Своята дейност Акбашев започнал също в Новосибирск. Тук той основал и широко пропагандирал дейността на асоциацията "Люлката на Сибир". Известно е експертното заключение на Управлението по образование към кметството на гр. Новосибирск за семинара "Космопланетарните фактори на границата на вековете", проведен от асоциацията "Люлката на Сибир" на 4-10 февруари 1996 г.: "Неговата теория е доста противоречива, не е окончателно оформена в съзнанието на самия автор. На този семинар била представена смесица от идеи от физиката, философията, религията. Предлаганите образователни технологии са спорни от научна гледна точка, не са проверени във времето и, най-важното - недопустими са за учебните заведения".

Продължавайки традициите на окултистите - "проводници на преданията за Шамбала", Акбашев говори за "бъдещото царство на хора с паранормални окултни способности". Според Акбашев установяването на това царство ще бъде предшествано от "война, в която всички, които не приемат идеите на окултизма, ще бъдат изтребени".

Преди известно време в Москва бе забранено разпространението в московските учебни заведения на поредната инициатива на Акбашев под название "Формиране на детското и младежко движение на инструктури по Мир, Здраве и Съгласие". Инициативата предизвика остри негативни заключения и отзиви на различни авторитетни специалисти. Главният създател на тази програма е "Междурегионалната педагогическа лига" (преди тя се наричаше "Образование заради оцеляването"), един от ръководителите на която е Т. Акбашев. Идеята да се формира "детско и младежко движение на инструкторите по Мир, Здраве и Съгласие" се родила отдавна. Зимният лагер, или "организационната среща на Мира, Здравето и Съгласието", се състоял без представяне на необходимата документация. В лагера се практикували ритуали, свързани с "изсмукване енергията от дърветата", при които децата продължително стоели облегнати на кората на дърветата. Учениците си "обменяли енергии", по време на специалния масаж събуждали "вътрешните си сили", повторяли безсмислени фрази и изрази.

На 26.11.2001, по искане на заместник-директора на Главното управление на Министерството на правосъдието на Руската федерация В. Н. Жбанков, било изработено Комплексно експертно заключение на Руската академия за държавна служба при президента на Руската федерация за образователната дейност на Т. Акбашев. Експертите формулирали изводите си на базата на образователната дейност на Т. Акбашев и създадените от него структури. Заключенията им са следните:

1. Образователната дейност на Т. Акбашев и създадените от него структури се основават на религиозен мироглед от окултно-религиозен тип.

2. Нетрадиционният религиозен мироглед, възприет от Т. Акбашев във вид на идеология на образователната дейност в обществото, публично разпространяван както от самия него лично, така и от организация и обединения, създадени от Т. Акбашев или с негово участие, се отличават с антихуманен и асоциален характер, отрицателно отношение към науката, основните държавни институции и социални институти, както и към традиционните религии.

3. Образователната дейност на Т. Акбашев и създадените от него структури по разпространение и внедряване ва този религиозен мироглед под всякакъв вид и форми се явява противоправен, тъй като противоречи на принципите на държавната образователна политика в Руската федерации, на изискванията към образователното съдържание, утвърждаващо приоритета на хуманистичните ценности, възпитаването на уважение към семейството, народа и Родината, а не окултния расизъм и аморализъм.

4. В педагогическо отношение дейността на Т. Акбашев, базирайки се на абсурдни и антинаучни религиозно-окултни възгледи, спомага за разрушаването на научния мироглед у учениците, за подмяната в тяхното съзнание на научните представи с представи от религиозния окултизъм.

5. Образователната дейност на Т. Акбашев и неговите сътрудници е насочена към формиране у децата и възрастните на асоциални и антихуманни нагласи по отношение на обществото и социалните институти като "паразитни структури", а по отношение на хората, в това число педагозите и родителите, които не членуват в сектата на Т. Акбашев и не споделят неговия окултно-религиозен мироглед, като принадлежащи към изостанали раси хора в сравнение с новата "шеста раса", единствената отличителна особеност на чиито представители е усвояването на окултно-религиозния мироглед. Осъществяваната от Т. Акбашев пропаганда на непълноценност на гражданите по признака на тяхното отношение към религията представлява престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс на Руската федерация.

6. В психолого-педагогическо отношение образователната дейност на Т. Акбашев е антинаучна и опасна за всички нейни участници. Особено опасни са експериментите на Т. Акбашев и неговите сътрудници върху деца. Те се състоят във внушение под формата на учене, игри, отдих, свободно време и оздравителни мероприятия, на асоциални, антихуманни и антинаучни възгледи и представи, въвличане в занятия и действия, способни да нанесат съществена вреда на физическото и психичното здраве - различни медитативни практики, техники на самохипноза, иницииране при децата чрез ненормална двигателна и гласова активност, специални дихателни упражнения (хипервентилация на белите дробове) и други психофизиологични прийоми за гранични състояния на съзнанието, зрителни и слухови халюцинации и други разстройства в нормалната дейност на психиката.

7. Използваните в образователната дейност на Т. Акбашев и неговите сътрудници мирогледни образи и психологически прийоми са характерни за религиозната практика, която в културата на традиционните религиозни конфесии на народите в Русия (християнство, ислям) се оценя като форма на сатанизъм, на общение на човека с бесовете (падналите духове).

8. Претенциите на Т. Акбашев, по подобие на всички останали "целители", е че може да излекува хората от тежки заболявания. Така се създава опасност за здравето и живота на хората, доверили се на Т. Акбашев и неговите сътрудници, тъй като могат да бъдат доведени до тежки форми на заболяване поради неполучаване на своевременна квалифицирана медицинска помощ. Особено опасна е "оздравителната" дейност на Т. Акбашев и неговите сътрудници по отношение на болни деца, тъй като по силата на възрастовите си особености те не са състояние да окажат противодействие и не могат самостоятелно да оценят вредата за здравето си.

9. Образователната дейност на Т. Акбашев във всичките й видове и форми (лекции, курсове, семинари, издаване на "учебна литература", публични изяви, работа с деца и възрастни и т. н.) трябва да се разглежда като незаконна мисионерска дейност на деструктивната религиозна секта (нетрадиционния религиозен култ), осъществявана във вид на образователна, просветителска, оздравителна, психотерапевтична и др. дейност.

10. Ръководителите на органите на държавната власт и общинско управление, в това число ръководителите на органите за управление на образованието, директорите на държавни и общински образователни учреждения, осъществяващи сътрудничество с Т. Ф. Акбашев и неговите организационни структури в образователната дейност, носят цялата отговорност за евентуалната вреда за физическото и психично здраве на педагозите и учащите.

ВАЛЕОЛОГИЯ

А сега за валеологията. Това е псевдонаучен култ с окултен характер, претендиращ за формиране на нова система от мирогледни позиции на гражданите. Валеологията (други нейни названия "Наука за здравето", "Основи на безопасността в живота") за разлика от сектата на мистика и валеолог Акбашев, доста успешно се внедрява в системата на училищното образование и здравеопазване в Русия. Почти във всички училища са въведени задължителни часове по валеология. Което не е успял да постигне Акбашев, това се удава да отделни членове от Петровската академия на науките и изкуствата. Именно това придава на валеологията определен авторитет в структурите на държавната власт.

Валеолозите постоянно се позовават на "авторитетните" изказвания на видните окултисти Блаватска, Николай и Елена Рьорих, Анна Базант.

В програмата по валеология е предвидено сексуално възпитание на учениците, започвайки от 1 клас! На първокласниците им предлагат да се запознаят с външното и вътрешното устройство на половите органи при мъжа и жената, да проследят процеса на оплождане на яйцеклетката. В часовете по валеология са предвидени паузи за релаксация, които всъщност представляват кратки сеанси по медитация и самохипноза. По време на такива практики се потиска критичното мислене на децата, способностите за анализиране, детето започва да приема всичко на доверие, без да разсъждава и да се замисля.

КАКВО ДА ПРАВИМ?

Ние действаме по принципа – ,,предупреден, следователно въоръжен". Нашата цел се заключава в събирането на колкото е възможно по-пълна информация за тази или онази тоталитарна секта, която е разгърнала или все още само се опитва да разгърне дейността си в Новосибирск. Към катедралния храм "Св. Александър Невски" е създаден информационно-консултативен център по въпросите на сектантството, чиито сътрудници, когато получат сведения за появата на деструктивен култ в града, веднага съобщават по електронната поща за това на всички медии в града, а също така и в някои централни информационни агенции.

Често сектите действат не от свое име, а от името на своите фронтови организации, регистрирани като обществени, обществено-политически движения, организации, предприятия. Например в един от вестниците в Новосибирск беше публикувана реклама на регионалната обществена организация "Самопознание", зад която се крие опасният източен култ "Сахаджа йога". Съответно веднага разпратихме съобщения до вестниците, до телевизията, а самите ние организирахме протестна акция до културния дом, където сектантите се опитваха да въвлекат нищо неподозиращите хора в култовия си обред. Тези, които отиваха в културния дом да слушат "лекции за самопознанието", дори не предполагаха, че отиват на сектантска сбирка, и като разбраха истината, веднага се връщаха назад.

Подобна акция проведохме в гр. Искитим, разположен на няколко километра от Новосибирск. Тук "Свидетелите на Йехова" в един от културните домове се опитваха да разказват на жителите на Искитим "цялата истина за Бога", но ние провалихме плановете им.

Сектите също се крият под маската на оздравителни центрове. Неотдавна в Новосибирск беше създаден медицински център, в който да се проповядват идеите на "Рейки" - езотеричен култ с източна насоченост, който може да се характеризира като своего рода магия.

В много медицински центрове хората се обучават на медитация, на йога. За всички такива центрове ние се стараем да разказваме на жителите на града ни. Когато разпращаме информация, задължително оставяме телефона на Информационно-консултативния център, на който могат да се обаждат всички желаещи. Обикновено ни търсят често. Звънят ни родители на деца, попаднали в секти, звънят ни сектанти, които биха искали да напуснат сектата, но не могат заради оказвания върху тях силен психологичен натиск, звънят ни журналисти, сътрудници на милицията, защото и на тях често им се налага да се сблъскват със секти, които обикновено са свързани с "тъмни" дела.

Нещо повече, понастоящем към Държавното управление на вътрешните работи на Новосибирска област е създадена група за връзки с органите на държавната власт и обществените организации. Едно от направленията на тяхната дейност е работата със сектите. Сътрудниците на милицията признават, че част от обществено-политическите организации и обединения, които си проправят "мостове" към кметството и администрацията на областта, всъщност са фронтови организации на някои деструктивни култове. Как да не се сети човек за споменатия тук от мен Толгат Акбашев с неговите "пионерски" лагери, който, между другото, бе поддържан от един от членовете на Московската градска Дума.

За съжаление поради недостатъчната правова основа ние можем ефективно да се борим със сектантите само в информационното пространство (радио, преса, телевизия). Завършилите съдебни процеси, в които ние участвахме по повод нехуманното отношение към деца от страна на родители-сектанти и лишаването на последните от родителски права, показаха, че да изтръгнеш детето от ръцете на майката-сектантка, която го мори от глад и го кара по цял ден да медитира, е почти невъзможно - липсва съответен закон, който да позволява това.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Днес е напълно очевидно, че ситуацията с привличането на деца в сектите от година на година ще става все по-тежка. Да се надяваме, че всичко ще се оправи от само себе си, е глупаво и престъпно от наша страна.

Трябва да признаем - настъпва съвсем истинска война за душите на нашите деца. Популярното изказване "Децата са нашето бъдеще" сякаш се разбира най-добре от сектантите. И те се борят за своето бъдеще яростно и безпощадно. Като изкусно се прикриват зад "фронтови организации" и благотворителни мисии, като си създават здрави връзки в органите на властта, като умело манипулират съзнанието на хората, като открито купуват чиновниците, сектантите носят разрушителните си идеи в обществото, отнемайки собствените ни деца. Това повече не трябва да се допуска! В противен случай сектантите ще успеят повсеместно да внедрят в учебните програми окултните науки, ще извратят историята на държавите, ще направят в детските умове преоценка на ценностите, което в крайна сметка ще доведе до падение на културата и разпадане на държавността.

HatshepsutTopic starter

В частна занималня в Бургас учат деца, че Бог е по-важен от майката


Частна занималня учи малки деца на религия, при това без родителите им да знаят. Става въпрос за занималня на Апостолската християнска църква ,,Ново поколение" – ,,Супер кид" в Бургас.

Пред Нова телевизия едно от децата разказва, че в занималнята ги карали да падат на колене и да се молят Бог да ,,ни изчисти сърцата". Скъпи татко Бог, пази сърцата ни, казва пък друго дете, на което не му харесвало да прави така.

Майките на двете деца разбират случайно какво става. Едната споделя, че в занималнята учели децата, че Бог е по-важен от майката. Управителката на годината казва, че имало такъв служител, но той е бил уволнен. При проверка на отговорните органи на място обаче се оказало, че няма деца.

Детската академия на ,,Ново поколение" няма разрешение да възпитва деца, може само да ги гледа почасова. Тя е регистрирана за нарушение преди няколко години, защото децата спели по пода. Сега Районната прокуратура в Бургас вече се занимава с новия случай.

https://bulgaria.actualno.com/V-chastna-zanimalnja-v-Burgas-uchat-deca-che-Bog-e-po-vajen-ot-majkata-news_447251.html

HatshepsutTopic starter

Автор проф. Александър Дворкин, превод Илияна Стефанова
Какво трябва да направите, ако ваш близък попадне в секта? Известният руски познавач на съвременните тоталитарни култове и секти проф. Александър Дворкин съветва:Преди всичко запазете спокойствие. Да, вашето семейство е изложено на тежко изпитание, но нищо непоправимо не се е случило. Голяма част от хората, попаднали в секта, рано или късно излизат от нея. Но колко бързо вашият близък ще излезе от сектата и в какво състояние ще бъде той, до голяма степен зависи и от вас и вашето семейство. В обичайния случай трябва да бъдете готови за продължителни усилия. Ако не успеете да му помогнете през първите седмици от запознанството му със сектата, за връщането му към несектантския живот ще са необходими усилията на цялото семейство в продължение на поне няколко месеца, а може и години. Но за това всеки е длъжен добре да знае какво трябва да прави.

 След първоначалното "разпознаване" на проблема, не се опитвайте да разубеждавате вашия близък - това само ще усложни вашите взаимоотношения. Положително вече сте разбрали, че опитите да му обясните абсурдността и нелепостта на сектантското вероучение само вредят на неговото поведение и водят до скандали и изострени отношения. Тоталитарните секти по правило се опитват да отделят новия привърженик от неговата изънсектантска среда: тогава цялата информация, която получават, произхожда от сектата и целият кръг на общуване се изчерпва с нея. По този начин се създават идеални условия за контролиране съзнанието на новия привърженик. Затова, за да провокират отделянето от близките, сектантските "учители" още в началото обявяват, че близките на новия член на групата са новите жертви, да кажем, "обладани от дявола" или са твърде привързани към "този зъл свят", затова правят всичко възможно да отклонят новия член от пътя на спасението, да зарежат новооткритата "истинна среда", да се откажат от "освобождаващото знание". По този начин вашата емоционална реакция ще бъде в услуга на сектата и ще послужи на вашия близък като още едно потвърждение за истинността на неговата нова вяра.
     Но, от друга страна, в никакъв случай не бива да се преструвате, че сте променили своето мнение и в крайна сметка промяната на вашия близък ви е харесала - това или ще укрепи неговата привързаност към сектата, или той ще разпознае лъжата ви и ще загуби остатъците от доверието си към вас. Споразумейте се с него следното: вие няма да критикувате неговата "организация", (не използвайте термина "секта" - това дразни вашия близък), а той, от своя страна, няма да пропагандира своето учение вкъщи и няма да се опитва да привлече в сектата други членове на семейството.
     Тактично обръщайте внимание на вашия близък за противоречивото му поведение и изказвания, но в същото време не го принуждавайте да обяснява тази противоречивост: вашата задача е да го изведете от сектата. За да изградите правилна поведенческа стратегия, е нужно да разберете, че той се намира в състояние на психологическа зависимост от тоталитарна група, при което неговата собствена личност е заменена с набор от сектантски поведенчески, емоционални и изкуствени щампи. Целта е да съхраните макар и минимален контакт с неговата истинска личност. Отнасяйте се към него с търпение и съчувствие, разбирайки, че е налице временно разстройство на личността.
     В никакъв случай не му давайте пари- това е същото, все едно да дадете пари на наркоман: те така или иначе ще бъдат предадени на сектата.
     Опитайте се да се настроите към конструктивно решение на проблема, бъдете спокойни и отворени за диалог. Показвайте с цялото си поведение, че признавате правото на търсене на вашия близък, правото на избор, дори и погрешен, и че вашият близък ви е скъп сам по себе си, независимо от неговите убеждения.
     Разчитайте повече на топлотата в общуването ви и на вашата привързаност, отколкото на рационалността на разговорите ви. Старайте се в общуването с него да го връщате към тези моменти от миналото, когато той е бил щастлив. Спомняйте си радостни моменти от вашето минало, когато сте били най-сплотени, когато заедно сте пътували, нещата, с които сте се занимавали заедно, плановете и мечтите, които сте споделяли един с друг. Разбира се, вие не сте длъжни да правите това изкуствено. Действайте по-скоро интуитивно, движени от любовта и състраданието. И всеки път, когато имате успех, ще виждате, че истинската личност на вашия близък, която познавате, прозира през непознатия и чужд на вас "зомбиран" робот, в който се е превърнал близкият ви. Тази тактика има две цели. Първо, да остави вашия близък на "нишката на Ариадна", по която той в случай на криза във вътрешно груповите отношения и преоценка на своето участие в сектата, ще може да излезе от нейния психологически лабиринт. Втората цел е да не ви възприема като враг, нито като обект на вербуване и когато дойде време и ви се отдаде възможност, да устроите т.нар. интервенция.
     Има се предвид сесията на интензивни "консултации по изхода" от сектата. За да проведем такава интервенция е нужен, без съмнение, психолог, който е специалист по сектите и е запознат с проблемите на психологическото насилие и промененото мислене. Работата е там, че като правило в тоталитарните секти се въвличат хора, имащи емоционални проблеми (те могат да възникнат при всеки, в период на психологически стрес). По този начин, често помощта към пострадалия започва с разкриването и отстраняването на източника на тези проблеми, т. е. с работа с психолог. Интервенцията предполага владеене теорията за консултации по изхода от сектата на поне един член от семейството на пострадалия. По-добре би било, ако в процеса на работа да участва цялото семейство. Но за да бъде всичко правилно организирано, все пак е нужен психолог специалист. Изучавайте речника на "вашата" секта и нейното учение, за да можете добре да разберете за какво точно ще говорите с вашия близък. Уреждайте си срещи с хора, на които също се е случило нещастие, с бивши членове на тоталитарните секти, отговорни чиновници, журналисти, сътрудници на охранителните органи, юристи. Освен това вие трябва да събирате всяка възможна информация за сектата, но тайно от вашия близък, за да не го раздразните. Копирайте и записвайте всичко, което можете, събирайте архив и библиотека. Добре би било да водите дневник. Всяка информация, алтернативна на сектантската, внезапно ще се задейства по време на интервенцията. Не трябва да давате критическата информация на порции- все едно, ефект няма да има. В идеалния процес по изхода от тоталитарната секта чрез външно въздействие се подразбира участието на голям брой хора, на първо място психолог и обучените от него родственици и близки на члена на тоталитарната секта, а също и на сектовед- "специалист по фактите" (това може да бъде и самият психолог), както и на бивши членове на сектата. Тяхната задача е да пробудят в сектанта критическо мислене и отново да го поставят в ситуация на избор, но този път разполагащ с информация, т.е. свободен. Освен това, родствениците и близките на пострадалия, съвместно с психолога, трябва да му помогнат да се избави от емоционалната зависимост на сектата, да му дадат истинска любов в замяна на сурогата.
     После се включва и православният катехизатор, желателно е той да бъде свещеник, предлагащ (но не наставляващ) истинската религиозна и мирогледна алтернатива. Болшинството от хората, напуснали тоталитарните секти, се нуждаят от психологическа реабилитация. Въпросът е, че при изхода от тоталитарните секти хората стигат дотам, че трябва да решават големи емоционални проблеми, които са им създали техните сектантски вербовчици. Повечето от тези пострадали хора излизат от сектата с т.нар. култови постравматични разстройства на личността. Следователно, на тях може да им помогне само професионален психолог, компетентен в дадената област. Духовната реабилитация на жертвите на тоталитарното сектантство включва в себе си работа със свещеник и емоционалната подкрепа на хората от енорията. Постепенно човек се учи на лично общение с Бога (обикновено тази възможност се отрича в сектите от нейните лидери) и се приобщава към неизчерпаемия благодатен източник на църковното Предание. Хубаво е, когато излезлият от сектата човек общува с други бивши сектанти и помага на специалистите в техните усилия за съкращаване числеността на сектите. Не трябва да забравяме и за социалната реабилитация на бившите членове на тоталитарните секти, които попадат в обществото без жилище и работа, със занемарени навици за самостоятелен живот. По същество необходимо е да помогнем на човека отново да живее нормално в обществото. Тук никога на заобикаляйте работата с юрист и социален работник. Не се отчайвайте. Молете се за вашия близък, попаднал в секта. Нека пример за вас да бъде светата и праведна Моника, майката на блажени Августин, епископ Ипонски. Този православен, свят, голям западен богослов, живял през V век, и до своето обръщане в християнството, в течение на много години, е бил в сектата на манихеите. През всичките тези години майка му не преставала да се моли за него на Бога и нейната молитва била чута.

https://www.dveri.bg/content/view/702/139/

HatshepsutTopic starter

#4
От нашата Download-секция може да свалите книгата на на Здравко Ненов и Питър ван Кампен "Сектите и как да ги разпознаваме":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=580

...както и книгата на Мириам Уилямс "Небесни блудници" за разрушителното влияние на сектата "Деца на Бога":

https://bg-nacionalisti.org/BNF/index.php?action=downloads;sa=view;id=581

Similar topics (1)